Aktualności

Zmarł Terry Goodkind, autor cyklu Miecz prawdy

Uro­dzo­ny w Oma­ha w sta­nie Nebra­ska Ter­ry Good­kind przez wzgląd na dys­lek­sję nie żywił więk­sze­go zain­te­re­so­wa­nia ani edu­ka­cją, ani tym bar­dziej nie myślał o karie­rze pisar­skiej. Został sto­la­rzem, póź­niej z powo­dze­niem malo­wał obra­zy i sprze­da­wał je w gale­riach. Wtem dość nie­spo­dzie­wa­nie zaczął pisać swo­ją pierw­szą powieść. Ta zosta­ła wyda­na w 1994, odnio­sła ogrom­ny suk­ces i zapo­cząt­ko­wa­ła roz­pi­sa­ny nad ponad dwa­dzie­ścia tytu­łów cykl fan­ta­sy Miecz praw­dy.

Agent pisa­rza na ofi­cjal­nym pro­fi­lu na Face­bo­oku poin­for­mo­wał czy­tel­ni­ków o śmier­ci Terry’ego Good­kin­da. Zmarł 17 wrze­śnia w wie­ku 72 lat.

To wiel­ka stra­ta. Nie­wy­obra­żal­na. Nie­moż­li­wym jest ubrać w sło­wa, jak wspa­nia­łym był męż­czy­zną, mężem, pisa­rzem, przy­ja­cie­lem, czło­wie­kiem. Już teraz tak bar­dzo nam go bra­ku­je. Zawsze pozo­sta­nie­my mu wdzięcz­ni, że dzie­lił się z nami pra­cą swo­je­go życia, tak jak on zawsze był wdzięcz­ny za to, że mógł zagrzać miej­sce w naszych sercach.

Zapo­cząt­ko­wa­ny Pierw­szym pra­wem magii cykl Miecz praw­dy liczy sobie szes­na­ście głów­nych powie­ści i dzie­więć kolej­nych roz­gry­wa­ją­cych się w tym samym uni­wer­sum. Seria sprze­da­ła się na całym świe­cie w ponad 25 milio­nach egzem­pla­rzy, prze­tłu­ma­czo­na zosta­ła na ponad 20 języków.

W 2008 roku wyemi­to­wa­ny został pierw­szy sezon seria­lu Miecz praw­dy, któ­re­go wyda­rze­nia pokry­wa­ły się z tymi opi­sa­ny­mi w Pierw­szym pra­wie magii. Rok póź­niej mogli­śmy oglą­dać sequ­el będą­cy adap­ta­cją Kamie­nia łez. Nie­ste­ty po dwóch sezo­nach pro­duk­cja Sama Raimie­go zosta­ła ska­so­wa­na. Mimo prób nie uda­ło się zna­leźć domu dla kontynuacji.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy