Aktualności

W walce z dentofobią pacjentów warszawscy dentyści stosują książki

Wśród rze­czy, któ­re prze­ra­ża­ją ludzi jed­ną z naj­czę­ściej wymie­nia­nych jest wizy­ta u den­ty­sty. Ta bowiem nie­zmien­nie koja­rzy się z godzi­na­mi sie­dze­nia w fote­lu z nie­kom­for­to­wo roz­war­ty­mi szczę­ka­mi, a przede wszyst­kim z nie­wy­obra­żal­nym bólem towa­rzy­szą­cym zabie­go­wi. Choć od cza­sów kie­dy rze­czy­wi­ście było tak źle minę­ły lata i teraz wizy­ta u den­ty­sta zazwy­czaj jest nie­mal bez­bo­le­sna, to strach pozo­stał. Den­ty­ści z war­szaw­skiej kli­ni­ki Perio­dent posta­no­wi­li zawal­czyć z den­to­fo­bią książkami.

Każ­dy sto­ją­cy przed tymi naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny­mi i dłu­go­trwa­ły­mi zabie­ga­mi pacjent Perio­den­tu dosta­je jed­ną best­sel­le­ro­wą powieść. A to dla­te­go, żeby zająć mu myśli, odwró­cić uwa­gę od ewen­tu­al­nych nie­przy­jem­no­ści zwią­za­nych z wizy­tą u dentysty.

Wart­ka fabu­ła odcią­ga uwa­gę od natło­ku myśli pacjen­ta przed zabie­giem. Zaj­mu­ją­cy jest tak­że sam fakt, że dosta­je się z jakie­goś powo­du książ­kę u den­ty­sty. Przez to zamie­sze­nie myśli nie sku­pia­ją się tak bar­dzo na zbli­ża­ją­cym się zabie­gu, mówi­ła Moni­ka Sta­cho­wicz z Cen­trum Lecze­nia i Pro­fi­lak­ty­ki Para­don­to­zy Periodent.

Nie jest to teo­ria wyssa­na z pal­ca. Wie­lu bada­czy udo­wod­ni­ło, że czy­ta­nie sku­tecz­nie redu­ku­je stres. Naukow­cy z Uni­ver­si­ty of Sus­sex potwier­dzi­li, że lek­tu­ra może go zmniej­szyć nawet o 68%.

Książ­ka z uśmie­chem” wystar­to­wa­ła w lip­cu i jest to pierw­sza tego typu akcja w Pol­sce. Pacjen­ci Perio­den­tu mogą dostać powie­ści Har­la­na Cobe­na, Olgi Tokar­czuk, Marii Szy­micz­ko­wej czy duetu Jac­ka Deh­ne­la i Pio­tra Tar­czyń­skie­go. Co wię­cej mogą książ­kę zabrać do domu. Idea jest taka, że na pierw­szej wizy­cie pacjent ją czy­ta, a na kolej­nych może o niej poroz­ma­wiać z den­ty­stą. To ma zaci­snąć więź mię­dzy pacjen­tem a leka­rzem, czy­li zadzia­łać pozy­tyw­nie na zaufanie.

Do akcji wybra­li­śmy książ­ki naj­cie­kaw­szych pol­skich i zagra­nicz­nych auto­rów, któ­re też sami lubi­my. Tytu­ły będą się zmie­niać. Nie bez powo­du zaczę­li­śmy tak­że akcje w waka­cje. Liczy­my, że zabra­ne książ­ki poja­dą z pacjen­ta­mi na urlop, powie­dzia­ła Moni­ka Stachowicz.

Świet­na akcja! Z jed­nej stro­ny czy­ni gabi­net den­ty­stycz­ny bar­dziej przy­ja­znym miej­scem, a z dru­giej dodat­ko­wo pro­mu­je czy­tel­nic­two. Tak trzymać.

źró­dło: naszemiasto.pl 

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy