Sprawdzasz tag

Periodent

Aktualności

W walce z dentofobią pacjentów warszawscy dentyści stosują książki

Wśród rze­czy, któ­re prze­ra­ża­ją ludzi jed­ną z naj­czę­ściej wymie­nia­nych jest wizy­ta u den­ty­sty. Ta bowiem nie­zmien­nie koja­rzy się z godzi­na­mi sie­dze­nia w fote­lu z nie­kom­for­to­wo roz­war­ty­mi szczę­ka­mi, a przede wszyst­kim z nie­wy­obra­żal­nym bólem towa­rzy­szą­cym zabie­go­wi. Choć od cza­sów kie­dy rze­czy­wi­ście było tak źle minę­ły lata i teraz wizy­ta u den­ty­sta zazwy­czaj jest nie­mal bez­bo­le­sna, to strach pozo­stał. Den­ty­ści z war­szaw­skiej kli­ni­ki Perio­dent posta­no­wi­li zawal­czyć z den­to­fo­bią książ­ka­mi. Czy­taj dalej

-->