Aktualności

Zmarł Larry McMurtry, autor znakomitych literackich westernów

Lar­ry McMur­try karie­rę pisar­ską roz­po­czął w 1961, mając dwa­dzie­ścia pięć lat. Od tam­te­go cza­su zdo­łał napi­sać kil­ka­dzie­siąt powie­ści, z któ­rych część zna­la­zła dro­gę na wiel­kie ekra­ny. Pisał rów­nież książ­ki fak­to­gra­ficz­ne, był auto­rem sce­na­riu­szy fil­mo­wych. Malo­wa­ny w jego twór­czo­ści Dzi­ki Zachód kłó­cił się z roman­tycz­nym mitem Sta­nów Zjed­no­czo­nych, czym zyskał sobie przy­chyl­ność kry­ty­ków, czy­tel­ni­ków i widzów. Zmarł 25 mar­ca. Miał osiem­dzie­siąt czte­ry lata.

Pierw­szą powieść wydał w 1961. Był to western, zaty­tu­ło­wa­ny Hor­se­man, Pass By, któ­ry już dwa lata póź­niej został zekra­ni­zo­wa­ny jako Hud, syn far­me­ra. W głów­nej roli widzo­wie zoba­czyć mogli Pau­la New­ma­na. Trze­cia powieść Lar­ry­’e­go McMur­ty­’e­go, Ostat­ni seans fil­mo­wy z 1966, i jej kino­wa adap­ta­cja z Jef­fem Brid­ge­sem i Cybil­lą She­pherd przy­czy­ni­ły się do bły­ska­wicz­nej karie­ry ame­ry­kań­skie­go pisarza.

Zre­ali­zo­wa­na w 1983 ekra­ni­za­cja Czu­łych słó­wek z 1975 zdo­by­ła Osca­ra za naj­lep­szy film, a za powieść Na połu­dnie od Bra­zos z 1985 dostał Lar­ry McMur­try Nagro­dę Pulitzera.

Suk­ces przy­nio­sły mu rów­nież jego sce­na­riu­sze, z któ­rych naj­bar­dziej zna­mien­nym jest ten, któ­ry napi­sał na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Annie Pro­ulx, zaty­tu­ło­wa­ne­go Bro­ke­back Moun­ta­in. Dra­mat fil­mo­wy zdo­był kil­ka­dzie­siąt bran­żo­wych nagród, m.in. trzy Osca­ry, dwie nagro­dy BAFTA i czte­ry Zło­te Globy.

W 2014 Lar­ry McMur­try ode­brał z rąk pre­zy­den­ta Sta­nów Zjed­no­czo­nych Barac­ka Oba­my Natio­nal Huma­ni­ties Medal, wyróż­nie­nie, któ­re przy­zna­wa­ne jest za pra­ce na rzecz pogłę­bia­nia rozu­mie­nia nauk huma­ni­stycz­nych w USA i posze­rza­nia zaan­ga­żo­wa­nia spo­łecz­ne­go w tę dziedzinę.

Lar­ry McMur­try wycho­wy­wał się w sta­nie Texas i tam też osa­dzo­na była akcja zna­ko­mi­tej więk­szo­ści jego powie­ści. Zamiast jed­nak iść śla­da­mi innych auto­rów wester­nów, posta­no­wił zerwać z mitem hero­icz­ne­go kow­bo­ja. Opi­sy­wał rze­czy­wi­stość taką, jaką widział, wie­le czer­pał rów­nież z rodzin­nych opowieści.

źró­dło guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy