Sprawdzasz tag

Hud

Aktualności

Zmarł Larry McMurtry, autor znakomitych literackich westernów

Lar­ry McMur­try karie­rę pisar­ską roz­po­czął w 1961, mając dwa­dzie­ścia pięć lat. Od tam­te­go cza­su zdo­łał napi­sać kil­ka­dzie­siąt powie­ści, z któ­rych część zna­la­zła dro­gę na wiel­kie ekra­ny. Pisał rów­nież książ­ki fak­to­gra­ficz­ne, był auto­rem sce­na­riu­szy fil­mo­wych. Malo­wa­ny w jego twór­czo­ści Dzi­ki Zachód kłó­cił się z roman­tycz­nym mitem Sta­nów Zjed­no­czo­nych, czym zyskał sobie przy­chyl­ność kry­ty­ków, czy­tel­ni­ków i widzów. Zmarł 25 mar­ca. Miał osiem­dzie­siąt czte­ry lata. Czy­taj dalej

-->