Aktualności

Ofiarą pandemii może paść wkrótce kolejna księgarnia

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa ude­rzy­ła w rynek książ­ki moc­no, co szcze­gól­nie odczu­ły lokal­ne księ­gar­nie. Pod­czas gdy molo­chy wyszły z sytu­acji obron­ną ręką, tak małe fir­my, zwłasz­cza te nie­zdol­ne do ogar­nię­cia kana­łu inter­ne­to­wej sprze­da­ży, ska­za­ne zosta­ły na powol­ne ban­kruc­two. We Wro­cła­wiu kolej­na księ­gar­nia zna­la­zła się wła­śnie na skra­ju ist­nie­nia. By prze­trwać, pro­si o wspar­cie internautów.

Mowa o Księ­gar­ni Hisz­pań­skiej, dzia­ła­ją­cej od lat we wro­cław­skim Zauł­ku Sol­nym. Sklep ofe­ru­je mię­dzy inny­mi pod­ręcz­ni­ki do nauki języ­ków hisz­pań­skie­go i por­tu­gal­skie­go, słow­ni­ki, lite­ra­tu­rę pocho­dzą­cą z Pół­wy­spu Ibe­ryj­skie­go w ory­gi­na­le i w pol­skim prze­kła­dzie oraz wie­le innych. Wła­ści­cie­le przy­byt­ku zwra­ca­ją jed­nak uwa­gę, że to coś wię­cej niż księgarnia.

Księ­gar­nia Hisz­pań­ska peł­ni funk­cję infor­ma­cji tury­stycz­nej, histo­rycz­nej, lin­gwi­stycz­nej (znam bie­gle kil­ka języ­ków). Przede wszyst­kim zaś jest ośrod­kiem kul­tu­ry i wszel­kich ini­cja­tyw pro­spo­łecz­nych. Księ­gar­nia Hisz­pań­ska jest potrzeb­na w wie­lo­kul­tu­ro­wym Wro­cła­wiu, mówi Ewa Malec, właścicielka.

Księ­gar­nia ucier­pia­ła przez pan­de­mię, ale nie tyl­ko. Oka­zu­je się, że do upad­ku kul­tu­ral­nej miej­sców­ki przy­czy­nił się trwa­ją­cy kil­ka mie­się­cy remont budyn­ku. Przez dłu­gi okres czas wej­ście do środ­ka było bar­dzo utrud­nio­ne, w okre­sie waka­cyj­nym nie było też mowy o wysta­wie­niu zwy­cza­jo­we­go ogród­ka. War­to tu wspo­mnieć, że Księ­gar­nia Hisz­pań­ska ofe­ro­wa­ła rów­nież pysz­ną kawę, moż­na było napić się tak­że wina, były tam też orga­ni­zo­wa­ne róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia zwią­za­ne z ibe­ryj­ską lite­ra­tu­rą i kulturą.

Kocha­ni! Dłu­go wal­czy­li­śmy i wytrzy­my­wa­li­śmy bez jakiej­kol­wiek pomo­cy, nie licząc pomo­cy naszych nie­oce­nio­nych rodzin, ale dotar­li­śmy już do ścia­ny. Każ­de wspar­cie się dla nas liczy, dzię­ki wspól­ne­mu wysił­ko­wi może­my dotrwać do nor­mal­nych cza­sów, kie­dy urzą­dzi­my wiel­ką fie­stę dla Przy­ja­ciół i Sym­pa­ty­ków Księ­gar­ni Hisz­pań­skiej i razem będzie­my cie­szyć się książ­ka­mi, kawą, winem i muzy­ką w naj­lep­szym towa­rzy­stwie w naj­przy­jem­niej­szym miej­scu w Zauł­ku Sol­nym. Z góry dzię­ku­je­my za każ­de moż­li­we wspar­cie, ape­lu­je zespół księgarni.

W ser­wi­sie Zrzutka.pl zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła zbiór­ka pie­nię­dzy. Póki co uda­ło się zebrać pra­wie 15 tysię­cy zło­tych z potrzeb­nych 40 tysięcy:
https://zrzutka.pl/cssep8

źró­dło tuwrocław

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy