Sprawdzasz tag

coronavirus

Aktualności

Ofiarą pandemii może paść wkrótce kolejna księgarnia

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa ude­rzy­ła w rynek książ­ki moc­no, co szcze­gól­nie odczu­ły lokal­ne księ­gar­nie. Pod­czas gdy molo­chy wyszły z sytu­acji obron­ną ręką, tak małe fir­my, zwłasz­cza te nie­zdol­ne do ogar­nię­cia kana­łu inter­ne­to­wej sprze­da­ży, ska­za­ne zosta­ły na powol­ne ban­kruc­two. We Wro­cła­wiu kolej­na księ­gar­nia zna­la­zła się wła­śnie na skra­ju ist­nie­nia. By prze­trwać, pro­si o wspar­cie inter­nau­tów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W wyniku pandemii małe księgarnie wypierane są coraz bardziej przez duże firmy

W ostat­nim cza­sie docie­ra do nas coraz wię­cej wie­ści o księ­gar­niach, któ­re ostat­kiem sił wal­czą o prze­trwa­nie. Część z nich zda­je się na pomoc spo­łe­czeń­stwa, orga­ni­zo­wa­ne są róż­ne­go rodza­ju zbiór­ki, część zaś bez­pow­rot­nie zni­ka z ryn­ku książ­ki. Głów­nym powo­dem takie­go sta­nu rze­czy jest migra­cja czy­tel­ni­ków do inter­ne­tu, gdzie bez pro­ble­mu mogą robić zaku­py w tych trud­nych cza­sach. Zysku­ją na tym przede wszyst­kim duże księ­gar­nie z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w han­dlu elek­tro­nicz­nym, przy­cią­ga­ją­cy dodat­ko­wo klien­tów atrak­cyj­ny­mi ofer­ta­mi. Czy­taj dalej

-->