Sprawdzasz tag

firma

Aktualności

Ofiarą pandemii może paść wkrótce kolejna księgarnia

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa ude­rzy­ła w rynek książ­ki moc­no, co szcze­gól­nie odczu­ły lokal­ne księ­gar­nie. Pod­czas gdy molo­chy wyszły z sytu­acji obron­ną ręką, tak małe fir­my, zwłasz­cza te nie­zdol­ne do ogar­nię­cia kana­łu inter­ne­to­wej sprze­da­ży, ska­za­ne zosta­ły na powol­ne ban­kruc­two. We Wro­cła­wiu kolej­na księ­gar­nia zna­la­zła się wła­śnie na skra­ju ist­nie­nia. By prze­trwać, pro­si o wspar­cie inter­nau­tów. Czy­taj dalej

-->