Aktualności

Felietony Szczepana Twardocha będą ukazywać się w Dużym Formacie

Szcze­pan Twar­doch to nie tyl­ko pisarz świet­nie sprze­da­ją­cych się i gło­śno komen­to­wa­nych przez kry­ty­ków powie­ści; to rów­nież publi­cy­sta, któ­re­go tek­sty nie­je­den raz wzbu­dza­ły licz­ne kon­tro­wer­sje. Gru­pa medial­na Ago­ra poin­for­mo­wa­ła, że autor gło­śnej Mor­fi­ny, Dra­cha i Kró­la został felie­to­ni­stą „Duże­go For­ma­tu”, coty­go­dnio­we­go maga­zy­nu repor­te­rów „Gaze­ty Wyborczej”.

Współ­pra­ca Szcze­pa­na Twar­do­cha z „Gaze­tą Wybor­czą” będzie mia­ła sta­ły cha­rak­ter. Felie­to­ny jego autor­stwa będą uka­zy­wać się co dru­gi tydzień na łamach „Duże­go For­ma­tu”, któ­ry wycho­dzi w każ­dy ponie­dzia­łek razem z dzien­ni­kiem Agory.

Szcze­pa­na Twar­do­cha nie trze­ba przed­sta­wiać, to jeden z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pol­skich pisa­rzy, wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny autor m.in. Mor­fi­ny, Dra­cha oraz Kró­la, któ­re­go świet­ną ekra­ni­za­cję oglą­da­my na ante­nie Canal+. Odda­je­my więc nasze łamy felie­to­ni­ście z naj­wyż­szej pół­ki. Cie­szy­my się z tego bar­dzo, a ja – jako Ślą­zak - podwój­nie, powie­dział Bar­tosz Wie­liń­ski, zastęp­ca redak­to­ra naczel­ne­go „Gaze­ty Wyborczej”.

Pierw­szy tekst Szcze­pa­na Twar­do­cha w ramach nowej współ­pra­cy opu­bli­ko­wa­ny został 18 stycz­nia. Jego boha­te­rem będzie nie­daw­no zmar­ły dzia­dek pisa­rza, któ­re­go stu­let­nie życie zawar­ło w sobie kwin­te­sen­cję ślą­skie­go losu. Felie­ton nosi tytuł Sta­ry Dra­ga.

źró­dło ago­ra

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy