Sprawdzasz tag

Szczepan Twardoch

Aktualności

Walentynkowe propozycje książkowe dla niej i niego

Wkrót­ce walen­tyn­ki. To sym­pa­tycz­na oka­zja, by spra­wić komuś bli­skie­mu przy­jem­ność, ale wybór pre­zen­tów bywa kło­po­tli­wy. Oczy­wi­ście nie­śmier­tel­nym poda­run­kiem jest książ­ka – ma wymiar zarów­no mate­rial­ny, jak i ducho­wy, w dodat­ku może stać się też czymś intym­nym – dzię­ki dedy­ka­cji, adno­ta­cjom na mar­gi­ne­sie, zazna­czo­nym frag­men­tom… Jeśli doce­nia­cie magię tej for­my, ale nie zde­cy­do­wa­li­ście jesz­cze, jaką pozy­cję wybrać, pod­rzu­cam kil­ka inte­re­su­ją­cych tytu­łów.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Szczepan Twardoch o czytaniu książek

Zna­la­złem w rze­czy inte­re­su­ją­ce nagra­nie. Jest to mia­no­wi­cie zapis frag­men­tu spo­tka­nia ze Szcze­pa­nem Twar­do­chem w ramach “For­muł reto­rycz­nych” w Muzeum Lite­ra­tu­ry. Posta­wił on cie­ka­wą tezę: iż czy­ta­nie jest prze­re­kla­mo­wa­ne. Co autor miał na myśli?

Czy­taj dalej

-->