Ekranizacje

Nowy zwiastun serialowej ekranizacji Króla Szczepana Twardocha

Król na pod­sta­wie best­sel­le­ro­wej powie­ści Szcze­pa­na Twar­do­cha o tym samym tytu­le to naj­śwież­sza seria­lo­wa pro­duk­cja Canal+. Twór­cy obie­cu­ją oddać nie­po­wta­rzal­ny kli­mat gang­ster­skiej mię­dzy­wo­jen­nej Pol­ski. Ostat­ni zwia­stun, wypusz­czo­ny latem, zda­wał się potwier­dzać, że obiet­ni­cy sta­nie się zadość. Jesz­cze lepiej poka­zu­je to nowy mate­riał, któ­ry został opu­bli­ko­wa­ny przez Canal+ z koń­cem wrze­śnia. Zna­my już też datę pre­mie­ry serialu.

Król opo­wia­da o gang­ster­skim impe­rium Kuma Kapli­cy, któ­ry twar­dą ręką rzą­dzi war­szaw­skim pół­świat­kiem. Zna­ko­mi­ty bok­ser, Jakub Sza­pi­ro, jest jed­nym z jego naj­bar­dziej zaufa­nych ludzi. Budzi postrach nie tyl­ko na rin­gu, ale i poza nim. Jest też ambit­ny. Sam pra­gnie zostać kró­lem war­szaw­skiej uli­cy. To zna­ko­mi­ta histo­ria, w któ­rej zacie­ra się gra­ni­ca mię­dzy życiem codzien­nym, poli­ty­ką, a gangsterką.

Nowy zwia­stun Kró­la zoba­czyć może­cie na kana­le YouTu­be sta­cji Canal+.

Reży­se­rem seria­lu jest Jan P. Matu­szyń­ski. Za spię­cie sce­na­riu­sza odpo­wie­dzial­ny był Łukasz M. Macie­jew­ski. Przy pro­duk­cji pra­co­wał rów­nież Szcze­pan Twar­doch – peł­nił rolę kon­sul­tan­ta, poza tym pisał dia­lo­gi posta­ci. W rolach głów­nych zoba­czy­my mię­dzy inny­mi: Micha­ła Żuraw­skie­go (Jakub Sza­pi­ro), Arka­diu­sza Jaku­bi­ka (Kum Kapli­ca), Kac­pra Olszew­skie­go (Mosze Bernsz­tajn), Mag­da­le­nę Boczar­ską (Ryf­ka Kij) i Bory­sa Szy­ca (Janusz Radziwiłek).

Król będzie liczył osiem odcin­ków. Pre­mie­ra seria­lu zosta­ła zapla­no­wa­na na 6 listo­pa­da w Canal+. Ekra­ni­za­cję powie­ści Szcze­pa­na Twar­do­cha będzie moż­na rów­nież zoba­czyć w nowej usłu­dze Canal+ tele­wi­zja przez internet.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy