Aktualności Ekranizacje

Możemy spodziewać się długiego pierwszego sezonu serialu Amazonu osadzonego w Śródziemiu Tolkiena

Szy­ku­je się kil­ka cie­ka­wych seria­lo­wych pro­jek­tów opar­tych o fan­ta­stycz­ne powie­ści czy całe serie. Jesz­cze w tym roku zoba­czy­my pierw­szy sezon adap­ta­cji sagi wiedź­miń­skiej Andrze­ja Sap­kow­skie­go, w pro­duk­cji jest serial Koło cza­su na pod­sta­wie cyklu Rober­ta Jor­da­na, a w przy­szłym roku Ama­zon powi­nien zacząć krę­cić pre­qu­el Wład­cy pier­ście­ni J.R.R. Tol­kie­na. Tom Ship­pey, badacz twór­czo­ści bry­tyj­skie­go pisa­rza zaan­ga­żo­wa­ny w pro­duk­cję seria­lu osa­dzo­ne­go w wykre­owa­nym przez słyn­ne­go pro­fe­so­ra świe­cie, w roz­mo­wie z „Deut­sche Tol­kien” wyja­wił dwie rzeczy.

Po pierw­sze, ujaw­nił, że Ama­zon zamó­wił aż dwa­dzie­ścia odcin­ków, któ­re zło­żą się na pierw­szy sezon. Jest to kolej­ny znak, że stu­dio chce uczy­nić z pro­duk­cji coś napraw­dę wiel­kie­go. Bio­rąc pod uwa­gę, że popu­lar­ną for­mu­łą są współ­cze­śnie dzie­się­cio- czy nawet ośmio­od­cin­ko­we sezo­ny, szy­ko­wa­na przez Ama­zon histo­ria wspa­nia­le się na tym tle wyróż­ni. Przy tym nie musi­my oba­wiać się lania wody, wszak wyda­rzeń, któ­re moż­na widzom opo­wie­dzieć jest całe mrowie.

Po dru­gie, potwier­dził, że serial będzie roz­gry­wać się w dru­giej erze, jed­no­cze­śnie wyja­wił powo­dy, dla któ­rych taka decy­zja zosta­ła pod­ję­ta. Ta wyni­ka z umo­wy, jaką Ama­zon zawarł ze spad­ko­bier­ca­mi pisa­rza. Zgod­nie z nią akcja seria­lu może toczyć się tyl­ko w cza­sie od znisz­cze­nia Mor­go­tha do upad­ku Sau­ro­na, poko­na­ne­go przez Ostat­ni Sojusz Elfów i Ludzi. Tym samym nie ma żad­nych szans na jakie­kol­wiek nawią­za­nie do wyda­rzeń poka­za­nych w Hob­bi­cie, Wład­cy pier­ście­ni i ich ekra­ni­za­cjach Pete­ra Jacksona.

Tom Ship­pey zazna­czył, że Ama­zon ma gene­ral­nie wol­ną rękę jeśli cho­dzi o histo­rię, któ­rą chce przed­sta­wić, bo w książ­kach Tol­kie­na zosta­ła bar­dzo pobież­nie zary­so­wa­na, ale jed­no­cze­śnie musi być zgod­na z tym, co w tek­stach się zna­la­zło. Inny­mi sło­wy serial musi być kano­nicz­ny wzglę­dem twór­czo­ści pro­fe­so­ra i żad­ne alter­na­cje w grę nie wchodzą.

Ale możesz dodać nowe posta­cie i zadać wie­le pytań, na przy­kład: co Sau­ron robił w mię­dzy­cza­sie czy gdzie był po poko­na­niu Mor­go­tha? Teo­re­tycz­nie Ama­zon może odpo­wie­dzieć na te pyta­nia, wymy­śla­jąc wła­sne roz­wią­za­nia, ponie­waż Tol­kien ich nie opi­sał. Ale nie mogą być one sprzecz­ne z niczym, co powie­dział Tol­kien. Wła­śnie na to Ama­zon musi uwa­żać, mówił Tom Shippey.

Jak zwy­kle z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ku­je­my kolej­nych wie­ści na temat tej produkcji.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: screenrant

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy