Ciekawostki

Szczepan Twardoch o czytaniu książek

Zna­la­złem w rze­czy inte­re­su­ją­ce nagra­nie. Jest to mia­no­wi­cie zapis frag­men­tu spo­tka­nia ze Szcze­pa­nem Twar­do­chem w ramach “For­muł reto­rycz­nych” w Muzeum Lite­ra­tu­ry. Posta­wił on cie­ka­wą tezę: iż czy­ta­nie jest prze­re­kla­mo­wa­ne. Co autor miał na myśli?

Twar­doch przy­po­mniał o czę­stym narze­ka­niu auto­ry­te­tów na niski poziom czy­tel­nic­twa w Pol­sce oraz akcjach zachę­ca­ją­cych do czy­ta­nia. Moty­wa­cję tych akcji uznał za pozy­ty­wi­stycz­ny relikt, gdy do czy­ta­nia zachę­ca­ło się masy pozba­wio­ne dostę­pu do kul­tu­ry, pod­czas gdy obec­nie książ­ka jest tyl­ko jed­nym z nośni­ków tejże.

Pisarz przy­po­mniał tak­że, że nale­ży roz­róż­nić lite­ra­tu­rę od czy­ta­nia ksią­żek… oraz o nie­bez­pie­czeń­stwach pły­ną­cych z obco­wa­nia z nią.

Z całym jego wystą­pie­niem, któ­re zasłu­gu­je na uwa­gę i pobu­dza do myśle­nia, może­cie zapo­znać się poniżej.

Szcze­pan Twar­doch to pol­ski pisarz naro­do­wo­ści ślą­skiej, w 2013 roku został lau­re­atem Pasz­por­tu Poli­ty­ki za powieść “Mor­fi­na”. W 2015 został lau­re­atem Nagro­dy Fun­da­cji im. Kościel­skich. Za “Dra­cha” zdo­był nie­miec­ką nagro­dę lite­rac­ką Brüc­ke Ber­lin 2016.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy