Ciekawostki

Grafik płakał kiedy rysował – część druga

Każ­dy wie, że nie powin­no się oce­niać książ­ki po okład­ce… ale cza­sem napraw­dę trud­no się powstrzy­mać. Nie­któ­re z nich mają bowiem to do sie­bie, że cięż­ko uwie­rzyć, że ktoś je zapro­jek­to­wał, ktoś inny zaak­cep­to­wał, ktoś inny wydru­ko­wał i niko­mu nie zapa­li­ła się po dro­dze czer­wo­na lamp­ka. Duża, czer­wo­na lampka.

Zapra­sza­my do kolej­nej gale­rii z cyklu “Gra­fik pła­kał kie­dy ryso­wał”. Poprzed­nią odsło­nę znaj­dzie­cie tutaj.

Zaczy­na­my bru­tal­nie! Eli­za Orzesz­ko­wa i wybór nowel.


Ste­phen King – Misery


Bale matu­ral­ne z pie­kła? Do tego “wam­pi­rze” autorki…


Ste­phen Haw­king od pod­staw – J.P. McE­voy, Oscar Zarate


Kla­sy­ka Pol­skie­go fan­ta­sy, pierw­sze wyda­nie.. Tkacz Ilu­zji – Ewa Białołęcka


David Mit­chell – Atlas Chmur. Świet­na książ­ka, na okład­ce zna­ny obraz, jed­nak połą­cze­nie tragiczne.


Zna­ny wie­lu autor fan­ta­stycz­ny, ta okład­ka ma wszyst­ko co chce­my! Lase­ry, dino­zau­ry, ram­bo (chy­ba) i peł­ne zbro­je pły­to­we. Dawid Weber – Marsz w głąb lasu


Ewa Barań­ska – Żegnaj, Jaśmino. 

BEZ KOMENTARZA…


Beata Paw­li­kow­ska – W dżun­gli samotności

  O co tutaj chodzi?!


Jeanie­ne Frost – W grobie

Sek­sow­na pół­wam­pi­rzy­ca w butach na obca­sie w dziw­ne pozy­cji na lodzie…


Na koniec pereł­ka czy­li kla­sycz­ny Wład­ca Pierścieni…

Zdjęcie główne RhondaK Native Florida Folk Artist na licencji Unsplash

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy