Sprawdzasz tag

brzydkie okładki

Ciekawostki

Grafik płakał, kiedy rysował – część szósta

Zro­bi­li­śmy to dla was jesz­cze raz! Lek­ce­wa­żąc wszel­kie nie­bez­pie­czeń­stwa, nara­ża­jąc zdro­wie psy­chicz­ne i idąc na prze­kór poję­ciu dobre­go sma­ku, zabrnę­li­śmy do naj­mrocz­niej­szych cze­lu­ści inter­ne­tu, by wydrzeć z nich następ­ną por­cję naj­bar­dziej szka­rad­nych okła­dek w histo­rii. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Grafik płakał, kiedy rysował – część trzecia

Oczy­wi­ście, że w książ­ce liczy się treść, nie opra­wa. Oczy­wi­ście, że nie powin­no się oce­niać książ­ki po okład­ce. Oczy­wi­ście, że… no dobra, moż­na by tak dłu­go wypi­sy­wać tru­izmy, ale praw­da jest taka, że prócz ład­nych, zwy­kłych czy kiep­skich okła­dek są też Napraw­dę Złe Okład­ki. Takie, z któ­ry­mi wstyd poka­zać się w miej­scu publicz­nym. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Grafik płakał kiedy rysował – część druga

Każ­dy wie, że nie powin­no się oce­niać książ­ki po okład­ce… ale cza­sem napraw­dę trud­no się powstrzy­mać. Nie­któ­re z nich mają bowiem to do sie­bie, że cięż­ko uwie­rzyć, że ktoś je zapro­jek­to­wał, ktoś inny zaak­cep­to­wał, ktoś inny wydru­ko­wał i niko­mu nie zapa­li­ła się po dro­dze czer­wo­na lamp­ka. Duża, czer­wo­na lampka.
Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Grafik płakał kiedy rysował – część pierwsza

Jak wszy­scy wie­my, dla nie­sta­ty­stycz­ne­go czy­tel­ni­ka liczy się wnę­trze książ­ki, jed­nak okład­ki też mają zna­cze­nie. Jed­no lubią mieć całe serie z podob­ny­mi grzbie­ta­mi, a inni cenią okład­ki este­tycz­ne oraz dopa­so­wa­ne do zawar­to­ści. W tej serii będzie­my Wam pre­zen­to­wać okład­ki, przy któ­rych gra­fik musiał pła­kać, kie­dy je ryso­wał, nie miał poję­cia o tre­ści książ­ki albo też… talentu.

Czy­taj dalej

-->