Ciekawostki

McDonalds ponownie promuje czytelnictwo wśród najmłodszych

Popu­lar­na sieć fast­fo­odów McDonald’s od lat aktyw­nie wspie­ra czy­tel­nic­two – ot cho­ciaż­by w ramach kolej­nych odsłon akcji „Hap­py Readers” roz­da­ła naj­młod­szym 450 milio­nów ksią­żek. Nie­daw­no ruszy­ła nowa edy­cja. Zama­wia­jąc zestaw Hap­py Meal, moż­na dostać jed­ną z dwu­na­stu ksią­że­czek napi­sa­nych spe­cjal­nie na ten cel przez Cres­si­dę Cowell, autor­kę mię­dzy inny­mi słyn­nej powie­ści Jak wytre­so­wać smo­ka.

Noszą­ca tytuł Przy­go­dy bliź­niąt Drze­wo­dom­skich seria opo­wia­da o pery­pe­tiach rodzeń­stwa, któ­re dzię­ki wyna­laz­ko­wi rodzi­ców może prze­no­sić się w cza­sie i zgłę­biać tajem­ni­ce ery dino­zau­rów. Każ­da książ­ka poza emo­cjo­nu­ją­cy­mi przy­go­da­mi dzie­cia­ków zawie­ra tak­że fak­ty doty­czą­ce pre­hi­sto­rycz­nych gadów. Dodat­ko­wo ska­no­wa­nie kodów QR spe­cjal­ną apli­ka­cją Glo­bal Hap­py Meal pozwa­la poznać towa­rzy­szą­cą zawar­tość w posta­ci dźwię­ków czy animacji.

Pomoc w roz­bu­dze­niu u dzie­ci miło­ści do czy­ta­nia jest istot­nym fila­rem naszej ini­cja­ty­wy “Sca­le for Good”. Wszy­scy jeste­śmy ogrom­nie zaszczy­ce­ni, mogąc współ­pra­co­wać z Cres­si­dą. Seria, któ­rą dla nas napi­sa­ła, jest cudow­na i nie może­my się docze­kać, kie­dy sta­nie się czę­ścią życia dzie­ci i rodzin na całym świe­cie, powie­dzia­ła Silvia Lagna­do, dyrek­tor mar­ke­tin­gu glo­bal­ne­go w McDonald’s.

Sca­le for Good” zakła­da wyko­rzy­sta­nie glo­bal­nej popu­lar­no­ści mar­ki i wpły­wu, jaki ma na spo­łe­czeń­stwo na całym świe­cie do pro­mo­wa­nia pozy­tyw­nych war­to­ści i wpro­wa­dza­nia zmian, któ­re mają zapew­nić lep­sze jutro. McDonald’s wycho­dzi z ini­cja­ty­wa­mi mają­cy­mi na celu mię­dzy inny­mi polep­sze­nie eko­lo­gicz­nej kon­dy­cji Zie­mi, zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści roz­wo­ju dla mło­dzie­ży czy uświa­da­mia­nie istot­ność rodzin­ne­go życia.

Rów­nież akcja „Hap­py Readers” może pochwa­lić się świa­to­wą ska­lą. Książ­ki Cres­si­dy Cowell zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na 40 języ­ków i są dostęp­ne w restau­ra­cjach McDonald’s w 82 kra­jach, rów­nież w Pol­sce. Według infor­ma­cji kolej­ne tytu­ły będą się poja­wiać w ofer­cie co 8 tygo­dni. Akcja wystar­to­wa­ła 1 lutego.

źró­dło: mcdonalds.com.my/thebookseller.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

zdję­cie unsplash

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy