Ciekawostki

Magiczne okładki do książek Aniko Kolesnikovej

Ani­ko Kole­sni­ko­va dzię­ki pozy­tyw­ne­mu odze­wo­wi inter­nau­tów mogła rzu­cić wcze­śniej­szą pra­cę i poświę­cić się wyłącz­nie two­rze­niu nie­sa­mo­wi­tych i uni­ka­to­wych okła­dek do książek.

Pra­ce artyst­ki zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne na ser­wi­sie Bored Pan­da i spo­tka­ły się z nie­sa­mo­wi­cie pozy­tyw­nym odze­wem. W któ­rym cza­sie Kole­sni­ko­va otrzy­ma­ła tyle maili i zle­ceń, że mogła pozwo­lić sobie na to, by aktyw­ność, któ­rej wcze­śniej poświę­ca­ła się tyl­ko w wol­nym cza­sie, sta­ła się jej głów­nym źró­dłem utrzy­ma­nia. Dzię­ki temu może­my podzi­wiać wię­cej jej nie­sa­mo­wi­tych prac, takich jak te. Sklep autor­ki tych cudow­nych okła­dek znaj­dzie­cie TUTAJ.


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy