Ciekawostki

Niestatystyczne rozmowy z autorami!

W cza­sie War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki nie próż­no­wa­li­śmy! Ba, robi­li­śmy tak wie­le, że nie­mal musie­li­śmy być w kil­ku miej­scach naraz. Jed­nym z tych miejsc było sto­isko Molom.pl, na któ­rym ofe­ro­wa­li­śmy gadże­ty dedy­ko­wa­ne molom książ­ko­wym (tutaj była to bilo­ka­cja do kwa­dra­tu, ponie­waż ten sam asor­ty­ment ofe­ro­wa­li­śmy na Pyr­ko­nie w Pozna­niu, a impre­zy odby­wa­ły się w tym samym ter­mi­nie), ale na tym nie koniec. Przez całą sobo­tę i nie­dzie­lę prze­pro­wa­dza­li­śmy wywia­dy z auto­ra­mi obec­ny­mi na WTK. Pyta­li­śmy m.in. o to, kim zosta­li­by, gdy­by nie byli pisa­rza­mi, ale też o to, czy ist­nie­ją według nich książ­ki, któ­re powin­ny być zaka­za­ne albo jaką książ­kę prze­tłu­ma­czy­li­by na język kosmi­tów, gdy­by­śmy kie­dyś jakichś pozna­li. Z kim roz­ma­wia­li­śmy? Co oznaj­mi­li auto­rzy? Sprawdź­cie poni­żej! (Arty­kuł będzie aktu­ali­zo­wa­ny, a kolej­ne mate­ria­ły wideo będą poja­wia­ły się suk­ce­syw­nie, a nasz kanał znaj­dzie­cie TUTAJ - zachę­ca­my do sub­skryp­cji .)

War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki to cyklicz­na impre­za tar­go­wa o cha­rak­te­rze mię­dzy­na­ro­do­wym. Jej pierw­sza edy­cja odby­ła się w 2010 roku w Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki. W 2013 roku WTK zosta­ły prze­nie­sio­ne na Sta­dion Naro­do­wy. W trwa­ją­cej czte­ry dni impre­zie bie­rze udział ok. 800 wystaw­ców, ok. 1000 auto­rów i ok. 70 tys. odwie­dza­ją­cych z kil­ku­dzie­się­ciu kra­jów. Impre­zą towa­rzy­szą­cą tar­gom jest Festi­wal Komik­so­wa Warszawa.

K.A. Tuc­ker
Kana­dyj­ska pisar­ka two­rzą­ca powie­ści young adult. Jest biblio­fil­ką. Autor­ka kil­ku­na­stu ksią­żek. W Pol­sce ostat­nio uka­za­ła się powieść “Chroń ją”, czy­li kry­mi­nal­ny romans o mło­dych ludziach, któ­rych ścież­ki krzy­żu­ją się z powo­du cze­goś, co zro­bi­li ich rodzice.

Kata­rzy­na Bonda
Autor­ka best­sel­le­ro­wych powie­ści kry­mi­nal­nych, dzien­ni­kar­ka i sce­na­rzyst­ka. Wykła­da w szko­le kre­atyw­ne­go pisa­nia. Na War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki przy­je­cha­ła pro­mo­wać ostat­ni tom z cyklu o Saszy Zału­skiej zaty­tu­ło­wa­ny “Czer­wo­ny pająk”

Gra­ham Masterton
Zna­ny na całym świe­cie bry­tyj­ski autor hor­ro­rów, thril­le­rów, powie­ści histo­rycz­nych porad­ni­ków sek­su­al­nych. Łącz­nie napi­sał gru­bo ponad 100 ksią­żek. Naj­bar­dziej zna­ny jest z cyklu “Mani­tou” i “Rook”. Chęt­nie odwie­dza Polskę.

Chris Car­ter
Bio­gra­fia tego pisa­rza jest sama w sobie mate­ria­łem na powieść. Z zawo­du psy­cho­log kry­mi­nal­ny, pra­co­wał m.in. jako bar­man. Został muzy­kiem roc­ko­wym, aby pod­ry­wać dziew­czy­ny, a pisać zaczął na proś­bę ówcze­snej part­ner­ki po tym, jak opo­wie­dział jej swój sen. W Pol­sce nie­daw­no uka­zał się jego thril­ler “Roz­mów­ca”.

A.J. Finn
Debiu­tanc­ka powieść tego publi­cy­sty “Los Ange­les Times”, “Washing­ton Post” i “Times Lite­ra­ry Sup­ple­ment” to psy­cho­lo­gicz­ny thril­ler “Kobie­ta w oknie”. Zachwy­cał się nią sam Ste­phen King. Pra­wa do wyda­nia tytu­łu kupio­no w ponad 40 kra­jach, roz­szedł się w ponad milio­nie egzem­pla­rzy, a za moż­li­wość ekra­ni­za­cji zapła­ci­ło słyn­ne stu­dio Fox 2000.

Peter V. Brett
Ame­ry­kań­ski pisarz, autor liczą­ce­go już 10 tomów cyklu demo­nicz­ne­go, któ­ry roz­po­czy­na “Malo­wa­ny czło­wiek”. Publi­ko­wa­ny m.in. w Gre­cji, Japo­nii, Rosji czy Hisz­pa­nii. Stu­dio­wał lite­ra­tu­rę angiel­ską oraz histo­rię sztu­ki, a zawo­do­wo pro­wa­dził sklep z komik­sa­mi oraz pra­co­wał w wydawnictwie.

Andrzej Pili­piuk
Zwa­ny Wiel­kim Gra­fo­ma­nem, powo­łał do życia Jaku­ba Wędro­wy­cza, kuzyn­ki Kru­szew­skie i Toma­sza Paczen­kę, ale też wam­pi­ry z war­szaw­skiej Pra­gi i to wła­śnie tym ostat­nim poświę­cił swo­ją naj­now­szą książ­kę, “Wam­pi­ra z KC”. Pod pseu­do­ni­mem Tomasz Olsza­kow­ski napi­sał 19 tomów kon­ty­nu­acji cyklu “Pan Samo­cho­dzik”. Z wykształ­ce­nia archeolog.

 

Mariusz Czu­baj
Autor best­sel­le­ro­wych powie­ści kry­mi­nal­nych, dwu­krot­ny lau­re­at Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru, lite­ra­tu­ro­znaw­ca i antro­po­log kul­tu­ro­wy. Naj­bar­dziej zna­ny z powie­ści o eks­per­cie w spra­wach poszu­ki­wań zagi­nio­nych i bez­pie­czeń­stwa w fir­mach Mar­ci­nie Hła­sko oraz pro­fi­le­rze Rudol­fie Hein­zu i to wła­śnie o tym dru­gim opo­wia­da “Dziew­czyn­ka z zapal­nicz­ką”, któ­rą pro­mo­wał na War­szaw­skich Tar­gach Książki.

 

Beata Paw­li­kow­ska
Pol­ska podróż­nicz­ka i pisar­ka, naj­bar­dziej zna­na z cyklu o Blon­dyn­ce. Za “Blon­dyn­kę w dżun­gli” uho­no­ro­wa­na nagro­dą im. Arka­de­go Fie­dle­ra „Bursz­ty­no­wy Motyl”. Publi­ku­je rów­nież tek­sty psy­cho­lo­gicz­ne, o zdro­wym odży­wia­niu, porad­ni­ki i bele­try­sty­kę, a tak­że zaj­mu­je się prze­kła­dem, foto­gra­fią i ilustrowaniem.

 

Rafał Kosik
Pol­ski autor lite­ra­tu­ry SF oraz mło­dzie­żo­wej, dyrek­tor kre­atyw­ny wydaw­nic­twa Power­graph, ilu­stra­tor. Lau­re­at m.in. Nagro­dy Lite­rac­kiej im. Jerze­go Żuław­skie­go oraz Nagro­dy Fan­do­mu Pol­skie­go im. Janu­sza A. Zaj­dla. Na War­szaw­skich Tar­gach Książ­ki pro­mo­wał powieść “Ame­lia i Kuba oraz Wenec­ki spisek”.

Kata­rzy­na Puzyńska
Z wykształ­ce­nia psy­cho­loż­ka. Karie­rę aka­de­mic­ką porzu­ci­ła na rzecz pisa­nia. Stwo­rzy­ła serię kry­mi­na­łów roz­gry­wa­ją­cych się w fik­cyj­nej miej­sco­wo­ści Lipo­wo. W cza­sie War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki pro­mo­wa­ła jej dzie­wią­tą część zaty­tu­ło­wa­ną “Nora”.

 

Remi­giusz Mróz
Za książ­kę “Kasa­cja” otrzy­mał Nagro­dy Czy­tel­ni­ków Wiel­kie­go Kali­bru z 2016 roku. Ma na kon­cie powie­ści histo­rycz­ne, kry­mi­na­ły, thril­le­ry i scien­ce fic­tion, ale bez wzglę­du na gatu­nek sta­wia na suspens i wart­ką akcję. Ma na kon­cie 25 ksią­żek i 3 kolej­ne napi­sa­ne pod pseu­do­ni­mem Ove Løgmansbø.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy