Ekranizacje Zapowiedzi

Zwiastun serialu Król na podstawie powieści Szczepana Twardocha

Po ogrom­nym suk­ce­sie Bel­fra, przy sce­na­riu­szu któ­re­go pra­co­wał Jakub Żul­czyk sta­cja Canal+ zde­cy­do­wa­ła pro­du­ko­wać kolej­ne seria­le osa­dzo­ne w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści. Duża część tych pro­duk­cji opie­rać się mia­ła na powie­ściach rodzi­mych twór­ców. I tak w 2018 zoba­czyć mogli­śmy Nie­le­gal­nych na pod­sta­wie twór­czo­ści Vin­cen­ta V. Sever­skie­go, w 2019 – Żmi­jo­wi­sko będą­ce adap­ta­cją powie­ści o tym samym tytu­le Woj­cie­cha Chmie­la­rza, a już wkrót­ce na ekra­ny tra­fi ekra­ni­za­cja Kró­la Szcze­pa­na Twardocha.

Mię­dzy­wo­jen­ną War­sza­wą rzą­dzi żydow­ski gang, na któ­re­go cze­le stoi Kum Kapli­ca. Jed­nym z jego naj­bar­dziej zaufa­nych ludzi jest Jakub Sza­pi­ro, zna­ko­mi­ty bok­ser, postrach męż­czyzn, ulu­bie­niec kobiet. Ten pra­gnie sam stać się kró­lem war­szaw­skie­go pół­świat­ka. Wtem docho­dzi do zda­rzeń, któ­re nie tyl­ko wpły­nąć mogą na gang­ster­skie impe­rium Kapli­cy, ale i na obli­cze całej Warszawy.

Serial będzie liczył osiem odcin­ków. Reży­se­rem wido­wi­ska jest Jan P. Matu­szyń­ski. Za pro­duk­cję odpo­wia­da­ją tak­że Szcze­pan Twar­doch, Łukasz M. Macie­jew­ski i Leszek Bodzak. Macie­jew­ski jest głów­nym sce­na­rzy­stą seria­lu, Twar­doch peł­ni rolę kon­sul­tan­ta, napi­sał rów­nież dia­lo­gi postaci.

W Jaku­ba Sza­pi­ro wcie­li się Michał Żuraw­ski, Arka­diusz Jaku­bik zagra Kuma Kapli­cę. Poza nimi w rolach głów­nych zoba­czy­my mię­dzy inny­mi: Kac­pra Olszew­skie­go (Mosze Bernsz­tajn), Mag­da­le­nę Boczar­ską (Ryf­ka Kij) i Bory­sa Szy­ca (Janusz Radziwiłek).

Seria­lo­wy Król ma dać nam posma­ko­wać nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu gang­ster­skiej mię­dzy­wo­jen­nej Pol­ski. Prób­kę tej nie­zwy­kłej atmos­fe­ry poka­zu­je pierw­szy ofi­cjal­ny zwia­stun produkcji.

Król uka­że się jesie­nią na kana­le CANAL+ PREMIUM, a tak­że w nowej usłu­dze CANAL+ tele­wi­zja przez internet.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy