Aktualności Zapowiedzi

Nowa powieść Kazuo Ishiguro opowie o sztucznej inteligencji i miłości

Kazuo Ishi­gu­ro może nie publi­ku­je zbyt czę­sto, ale każ­da jego książ­ka to praw­dzi­wa per­ła. Świad­czyć o tym mogą gło­sy kry­ty­ków i czy­tel­ni­ków oraz sze­reg nagród i nomi­na­cji, któ­re zebrał w cią­gu trwa­ją­cej nie­mal czter­dzie­ści lat karie­ry pisar­skiej. Za cało­kształt twór­czo­ści bry­tyj­skie­mu pisa­rzo­wi japoń­skie­go pocho­dze­nia przy­zna­na zosta­ła lite­rac­ka Nagro­da Nobla za rok 2017. Kazuo Ishi­gu­ro nie posta­wił jed­nak jesz­cze ostat­niej krop­ki. W przy­szłym roku uka­że się jego ósma powieść.

Książ­ka będzie nosić tytuł Kla­ra and the Sun. Opo­wie o nie­zba­da­nych impli­ka­cjach współ­ist­nie­nia zaawan­so­wa­nej sztucz­nej inte­li­gen­cji z czło­wie­kiem. Ma to być rów­nież bar­dzo świe­ża histo­ria, w któ­rej czy­tel­nik wespół z boha­te­ra­mi będzie stop­nio­wo pozna­wał odpo­wie­dzi na odwiecz­ne pyta­nia: czym tak napraw­dę jest miłość i co to zna­czy kochać.

Kla­ra, obda­rzo­na sztucz­ną inte­li­gen­cją Towa­rzysz­ka, korzy­sta­jąc z wyjąt­ko­wych zdol­no­ści obser­wa­cyj­nych, ze swo­je­go miej­sca na skle­po­wej wysta­wie uważ­nie obser­wu­je klien­tów i prze­chod­niów. Ma nadzie­ję, że ktoś wkrót­ce ją wybie­rze. Kie­dy jed­nak poja­wia się rze­czy­wi­sta moż­li­wość, że jej sytu­acja odmie­ni się na zawsze, Kla­ra zosta­je ostrze­żo­na, aby nie zawie­rzać zbyt moc­no ludz­kim obiet­ni­com, o fabu­le opo­wia­da wydaw­ca powie­ści, Faber.

Bry­tyj­ska pre­mie­ra książ­ki zosta­ła zapla­no­wa­na na 2 mar­ca 2021. Powieść uka­że się więc sześć lat po wyda­niu Pogrze­ba­ne­go olbrzy­ma, ostat­nie­go dzie­ła Kazuo Ishi­gu­ro, opo­wia­da­ją­ce­go o mał­żeń­stwie prze­mie­rza­ją­cym sta­ro­żyt­ną Bry­ta­nię, dom mitycz­nych ogrów i smo­ków, w poszu­ki­wa­niu nie­wi­dzia­ne­go od lat syna.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy