Aktualności

Margaret Atwood zredaguje koronawirusowe opowieści uznanych pisarzy

Tak jak Deka­me­ron Gio­van­nie­go Boc­cac­cia trak­to­wał o gar­st­ce szlach­ci­ców chro­nią­cych się przed epi­de­mią dżu­my i dzie­lą­cych się róż­ny­mi histo­ria­mi, by czas szyb­ciej mijał, tak w powie­ści Four­te­en Days: An Unau­tho­ri­sed Gathe­ring gru­pa nowo­jor­czy­ków będzie snu­ła opo­wie­ści w dobie sza­le­ją­ce­go na świe­cie wiru­sa COVID-19. Nie­zwy­kła książ­ka powsta­je przy udzia­le wie­lu uzna­nych auto­rek i auto­rów, reda­gu­je ją zaś Mar­ga­ret Atwood.

Pomy­sło­daw­cą pro­jek­tu jest prze­wod­ni­czą­cy ame­ry­kań­skiej Gil­dii Auto­rów Douglas Pre­ston, któ­ry za mło­du został ocza­ro­wa­ny Deka­me­ro­nem. Sam zamie­rzał napi­sać powieść struk­tu­rą nawią­zu­ją­cą do słyn­ne­go dzie­ła Gio­van­nie­go Boc­cac­cia. Fabu­ła mia­ła krę­cić się wokół gru­py ludzi ucie­ka­ją­cych przed zara­zą do posia­dło­ści w sta­nie Maine. Po kil­ku pró­bach napi­sa­nia książ­ki Douglas Pre­ston zarzu­cił jed­nak pomysł.

Idea odży­ła w jego gło­wie, kie­dy świat ogar­nę­ła pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa. Z począt­ku Pre­ston myślał o zapro­sze­niu róż­nych auto­rów do stwo­rze­nia zbio­ru opo­wia­dań trak­tu­ją­cych o epi­de­mii, zamiast tego posta­wił osta­tecz­nie na zwar­tą powieść współ­two­rzo­ną przez całe gro­no pisa­rzy i pisarek.

Dotar­ło do mnie, że idea Deka­me­ro­nu mogła­by zostać uwspół­cze­śnio­na i jako taka opo­wie­dzieć o nowo­jor­czy­kach uwie­zio­nych w kamie­ni­cy przez pan­de­mię covi­du, któ­rzy każ­de­go wie­czo­ru spo­ty­ka­li­by się na dachu budyn­ku, by snuć róż­ne­go rodza­ju opo­wie­ści dla zabi­cia cza­su: szo­ku­ją­ce, wzru­sza­ją­ce, zabaw­ne, prze­ra­ża­ją­ce, tra­gicz­ne i dziw­ne, powie­dział Douglas Preston.

Do udzia­łu w pro­jek­cie zapro­sze­ni zosta­li mię­dzy inny­mi nastę­pu­ją­cy auto­rzy i autor­ki: John Gri­sham, Dia­na Gabal­don, Tess Ger­rit­sen, Emma Dono­ghue, Cele­ste Ng, Dave Eggers, Angie Cruz, Ish­ma­el Reed, Moni­que Tru­ong, Hamp­ton Sides i Mary Pope Osbor­ne. Redak­cją powie­ści zaj­mie się Mar­ga­ret Atwood.

Głów­nym celem powsta­nia książ­ki Four­te­en Days: An Unau­tho­ri­sed Gathe­ring jest pomoc utrzy­mu­ją­cym się z pisa­nia człon­kom Gil­dii Auto­rów. Docho­dy ze sprze­da­ży powie­ści prze­zna­czo­ne zosta­ną na wspar­cie finan­so­we pisa­rzy i pisa­rek. Dodat­ko­wo dzię­ki hoj­no­ści Suzan­ne Col­lins twór­com książ­ki wypła­co­ne zosta­ną honoraria.

Ame­ry­kań­ska pre­mie­ra Four­te­en Days: An Unau­tho­ri­sed Gathe­ring zosta­ła wyzna­czo­na na wio­snę 2022.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy