Sprawdzasz tag

Margaret Atwood

Aktualności

Margaret Atwood, Nora Roberts, Suzanne Collins i inni przeciwko AI. List otwarty 8 tysięcy pisarek i pisarzy

The Authors Guild, czy­li naj­więk­szy ame­ry­kań­ski zwią­zek zawo­do­wy repre­zen­tu­ją­cy oso­by two­rzą­ce lite­ra­tu­rę, wzy­wa fir­my zaj­mu­ją­ce się sztucz­ną inte­li­gen­cją do zaprze­sta­nia tre­no­wa­nia mode­li AI na ich pra­cach bez zezwo­le­nia i wyna­gro­dze­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Margaret Atwood zredaguje koronawirusowe opowieści uznanych pisarzy

Tak jak Deka­me­ron Gio­van­nie­go Boc­cac­cia trak­to­wał o gar­st­ce szlach­ci­ców chro­nią­cych się przed epi­de­mią dżu­my i dzie­lą­cych się róż­ny­mi histo­ria­mi, by czas szyb­ciej mijał, tak w powie­ści Four­te­en Days: An Unau­tho­ri­sed Gathe­ring gru­pa nowo­jor­czy­ków będzie snu­ła opo­wie­ści w dobie sza­le­ją­ce­go na świe­cie wiru­sa COVID-19. Nie­zwy­kła książ­ka powsta­je przy udzia­le wie­lu uzna­nych auto­rek i auto­rów, reda­gu­je ją zaś Mar­ga­ret Atwo­od. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Film o Margaret Atwood do obejrzenia od 1 marca

Seria­lo­wa adap­ta­cja Opo­wie­ści pod­ręcz­nej tchnę­ła w wyda­ną w 1985 książ­kę Mar­ga­ret Atwo­od dru­gie życie, a o kana­dyj­skiej pisar­ce ponow­nie zro­bi­ło się bar­dzo gło­śno. Efekt ten spo­tę­go­wa­ła publi­ka­cja w 2019 kon­ty­nu­acji anty­uto­pii osa­dzo­nej w teo­kra­tycz­nej Repu­bli­ce Gile­adz­kiej. Za Testa­men­ty Mar­ga­ret Atwo­od otrzy­ma­ła pre­sti­żo­wą Nagro­dę Booke­ra. Od lat jest też wymie­nia­na jako jed­na z kan­dy­da­tek do lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla. Wkrót­ce będzie­my mogli bli­żej poznać syl­wet­kę uro­dzo­nej w Otta­wie autor­ki za spra­wą fil­mu bio­gra­ficz­ne­go Mar­ga­ret Atwo­od. Sło­wo to siła. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Kanadyjska nagroda literacka została przemianowana na cześć Margaret Atwood i Graeme’a Gibsona

Mar­ga­ret Atwo­od i Gra­eme Gib­son zro­bi­li wie­le dobre­go dla lite­ra­tów w Kana­dzie. Z ich ini­cja­ty­wy zało­żo­na zosta­ła mię­dzy inny­mi orga­ni­za­cja wspie­ra­ją­ca finan­so­wo kana­dyj­skich pisa­rzy, usta­no­wio­na zosta­ła rów­nież cyklicz­na nagro­da za naj­lep­szą pozy­cję bele­try­stycz­ną minio­ne­go roku, przy­zna­wa­na auto­rom powie­ści lub zbio­rów opo­wia­dań. Od teraz wspo­mnia­ne wyróż­nie­nie będzie nosić nazwę hono­ru­ją­cą Mar­ga­ret Atwo­od i Gra­eme­’a Gib­so­na. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Powieści Margaret Atwood w baletowej adaptacji

Bio­rąc pod uwa­gę ogół twór­czo­ści Mar­ga­ret Atwo­od – powie­ści, książ­ki dla dzie­ci, opo­wia­da­nia, wier­sze, sztu­ki teatral­ne, dzie­ła fak­to­gra­ficz­ne – moż­na śmia­ło rzec, że jej doro­bek jest napraw­dę impo­nu­ją­cy. Zwłasz­cza, że jej tek­sty wie­lo­krot­nie były nagra­dza­ne pre­sti­żo­wy­mi wyróż­nie­nia­mi, cie­szą się uzna­niem kry­ty­ków, sama zaś autor­ka od kil­ku lat wymie­nia­na jest jako jed­na z pew­niej­szych kan­dy­da­tek do lite­rac­kiej nagro­dy Nobla. Nie dzi­wi więc, że jej twór­czość czę­sto adap­to­wa­na jest na inne media. Mogli­śmy oglą­dać fil­my, seria­le, przed­sta­wie­nia teatral­ne, musi­ca­le. Wkrót­ce powie­ści Mar­ga­ret Atwo­od poja­wią się tak­że w bale­to­wej adap­ta­cji. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Margaret Atwood i Bernardine Evaristo laureatkami tegorocznej Nagrody Bookera

Podział Nagro­dy Booke­ra nie zda­rza się zbyt czę­sto, nale­ża­ło­by powie­dzieć, że w ogó­le do takiej sytu­acji nie powin­no dojść. W histo­rii nagro­dy sta­tu­et­ka dzie­lo­na była dwa razy: w 1974 i 1992. Po dru­gim przy­pad­ku w regu­la­mi­nie kon­kur­su poja­wił się zapis, że poje­dyn­cza nagro­da nie może tra­fić do wię­cej niż jed­nej oso­by, nie moż­na rów­nież odmó­wić jej otrzy­ma­nia. A mimo to sędzio­wie w tym roku posta­no­wi­li podzie­lić Nagro­dę Booke­ra pomię­dzy Mar­ga­ret Atwo­odBer­nar­di­ne Eva­ri­sto. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Najnowszą powieść laureatki Międzynarodowej Nagrody Bookera będzie można przeczytać dopiero w 2114 roku

W 2014 szkoc­ka artyst­ka Katie Pater­son wystar­to­wa­ła z pro­jek­tem Futu­re Libra­ry, w ramach któ­re­go w spe­cjal­nie do tego przy­sto­so­wa­nym pomiesz­cze­niu w nor­we­skiej biblio­te­ce na rok 2114 mają cze­kać tek­sty napi­sa­ne przez wybra­nych auto­rów. Wła­śnie wte­dy zosta­ną wydru­ko­wa­ne anto­lo­gie i po raz pierw­szy będzie moż­na się z tymi utwo­ra­mi zapo­znać. Oczy­wi­ście jest wyjąt­ko­wo mało praw­do­po­dob­ne, żeby ktoś z nas mógł sko­rzy­stać z tej nie­zwy­kłej oka­zji, ale przy­szłe poko­le­nia mogą mieć praw­dzi­wą fraj­dę w odkry­wa­niu tek­stów, któ­re, moż­na by rzec, odby­ły podróż w cza­sie. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Jest już do obejrzenia zwiastun trzeciego sezonu Opowieści podręcznej

Wyda­na ory­gi­nal­nie w 1985 roku powieść Mar­ga­ret Atwo­od zaty­tu­ło­wa­na Opo­wieść pod­ręcz­nej prze­ży­wa od 2016 dru­gą mło­dość. Wte­dy roz­po­czę­ły się pra­ce pro­duk­cyj­ne nad seria­lem ekra­ni­zu­ją­cym książ­kę kana­dyj­skiej pisar­ki. Plat­for­ma Hulu wypu­ści­ła dwa peł­ne sezo­ny, trze­ci będzie do obej­rze­nia w czerw­cu. Moż­na już zoba­czyć jego zwia­stun. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

W 2019 roku przeczytamy kontynuację Opowieści podręcznej Margaret Atwood

Opo­wieść pod­ręcz­nej zosta­ła ory­gi­nal­nie wyda­na w 1985 roku. Opi­sa­na w niej dys­to­pij­na rze­czy­wi­stość budzi w czy­tel­ni­kach gro­zę i zachę­ca do żywych dys­ku­sji, zwłasz­cza w dzi­siej­szej Ame­ry­ce pod rzą­da­mi Donal­da Trum­pa, gdzie femi­ni­stycz­ne ugru­po­wa­nia pod­czas pro­te­stów chęt­nie korzy­sta­ją z sym­bo­li zaczerp­nię­tych z powie­ści Mar­ga­ret Atwo­od: czer­wo­nych szat i bia­łych czep­ców. Nie­daw­no autor­ka ogło­si­ła, że pra­cu­je nad kon­ty­nu­acją Opo­wie­ści pod­ręcz­nej. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Margaret Atwood pomogła uczniom w zadaniu domowym

Media spo­łecz­no­ścio­we to nie tyl­ko plat­for­ma do utrzy­my­wa­nia zna­jo­mo­ści czy pozy­ski­wa­nia wie­dzy o tym, co dzie­je się wokół, to rów­nież uży­tecz­ne narzę­dzie do umac­nia­nia wię­zi ze swo­imi fana­mi. Korzy­sta­ją z tego mar­ki, wszel­kie­go rodza­ju cele­bry­ci, rów­nież pisa­rze. Dziś każ­dy powi­nien mieć kon­to na Face­bo­oku czy Twit­te­rze i uczest­ni­czyć w życiu swo­jej spo­łecz­no­ści. W ostat­nim cza­sie Mar­ga­ret Atwo­od poka­za­ła, że mimo słusz­ne­go wie­ku, dosko­na­le wie, jak to robić. Czy­taj dalej

-->