Ekranizacje

Jest już do obejrzenia zwiastun trzeciego sezonu Opowieści podręcznej

Wyda­na ory­gi­nal­nie w 1985 roku powieść Mar­ga­ret Atwo­od zaty­tu­ło­wa­na Opo­wieść pod­ręcz­nej prze­ży­wa od 2016 dru­gą mło­dość. Wte­dy roz­po­czę­ły się pra­ce pro­duk­cyj­ne nad seria­lem ekra­ni­zu­ją­cym książ­kę kana­dyj­skiej pisar­ki. Plat­for­ma Hulu wypu­ści­ła dwa peł­ne sezo­ny, trze­ci będzie do obej­rze­nia w czerw­cu. Moż­na już zoba­czyć jego zwiastun.

Fabu­ła powie­ści Mar­ga­ret Atwo­od osa­dzo­na jest w nie­da­le­kiej przy­szło­ści w utwo­rzo­nej na tere­nie Sta­nów Zjed­no­czo­nych Repu­bli­ce Gile­adz­kiej, dys­to­pij­nym pań­stwie opie­ra­ją­cym się na reli­gij­nej dyk­ta­tu­rze, któ­re­go ide­olo­gia jest odpo­wie­dzią na klę­skę eko­lo­gicz­ną i rosną­cy współ­czyn­nik bez­płod­no­ści. Głów­na boha­ter­ka pod­czas pró­by uciecz­ki do Kana­dy zosta­je schwy­ta­na i wysła­na do obo­zu dla pod­ręcz­nych, gdzie kobie­ty przy­go­to­wy­wa­ne są do uwła­cza­ją­cej roli bycia jedy­nie narzę­dziem roz­pło­do­wym dla męż­czyzn nale­żą­cych do eli­ty kra­ju. Kie­dy tra­fia do domu Komen­dan­ta, będzie szu­kać oka­zji, żeby wyrwać się z reżi­mu i odzy­skać utra­co­ną córkę.

Pierw­szy sezon seria­lu wypro­du­ko­wa­ne­go na zle­ce­nie plat­for­my Hulu był raczej wier­ną adap­ta­cją książ­ki, choć znacz­nie ją uwspół­cze­śniał. Dru­ga seria i szy­ko­wa­na wła­śnie trze­cia wycho­dzą już poza ramy nakre­ślo­ne w powie­ści Mar­ga­ret Atwo­od, roz­wi­ja­jąc świat i kon­ty­nu­ując wyda­rze­nia według pomy­słów sce­na­rzy­stów. Nadal jed­nak autor­ka słu­ży twór­com pomo­cą jako kon­sul­tant­ka. Jest rów­nież pro­du­cen­tem wykonawczym.

Pre­mie­ra trze­cie­go sezo­nu zapla­no­wa­na jest na 5 czerw­ca. Opu­bli­ko­wa­ny zwia­stun daje wska­zów­ki co do kie­run­ku, w jakim podą­żą wyda­rze­nia. June Osbor­ne gra­na przez Eli­sa­beth Moss będzie rekru­to­wać potęż­nych sprzy­mie­rzeń­ców, któ­rzy mogli­by pomóc rewo­lu­cyj­nym dzia­ła­niom podziemia.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy