Sprawdzasz tag

Opowieści podręcznej

Ekranizacje

Jest już do obejrzenia zwiastun trzeciego sezonu Opowieści podręcznej

Wyda­na ory­gi­nal­nie w 1985 roku powieść Mar­ga­ret Atwo­od zaty­tu­ło­wa­na Opo­wieść pod­ręcz­nej prze­ży­wa od 2016 dru­gą mło­dość. Wte­dy roz­po­czę­ły się pra­ce pro­duk­cyj­ne nad seria­lem ekra­ni­zu­ją­cym książ­kę kana­dyj­skiej pisar­ki. Plat­for­ma Hulu wypu­ści­ła dwa peł­ne sezo­ny, trze­ci będzie do obej­rze­nia w czerw­cu. Moż­na już zoba­czyć jego zwia­stun. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

W 2019 roku przeczytamy kontynuację Opowieści podręcznej Margaret Atwood

Opo­wieść pod­ręcz­nej zosta­ła ory­gi­nal­nie wyda­na w 1985 roku. Opi­sa­na w niej dys­to­pij­na rze­czy­wi­stość budzi w czy­tel­ni­kach gro­zę i zachę­ca do żywych dys­ku­sji, zwłasz­cza w dzi­siej­szej Ame­ry­ce pod rzą­da­mi Donal­da Trum­pa, gdzie femi­ni­stycz­ne ugru­po­wa­nia pod­czas pro­te­stów chęt­nie korzy­sta­ją z sym­bo­li zaczerp­nię­tych z powie­ści Mar­ga­ret Atwo­od: czer­wo­nych szat i bia­łych czep­ców. Nie­daw­no autor­ka ogło­si­ła, że pra­cu­je nad kon­ty­nu­acją Opo­wie­ści pod­ręcz­nej. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Margaret Atwood pomogła uczniom w zadaniu domowym

Media spo­łecz­no­ścio­we to nie tyl­ko plat­for­ma do utrzy­my­wa­nia zna­jo­mo­ści czy pozy­ski­wa­nia wie­dzy o tym, co dzie­je się wokół, to rów­nież uży­tecz­ne narzę­dzie do umac­nia­nia wię­zi ze swo­imi fana­mi. Korzy­sta­ją z tego mar­ki, wszel­kie­go rodza­ju cele­bry­ci, rów­nież pisa­rze. Dziś każ­dy powi­nien mieć kon­to na Face­bo­oku czy Twit­te­rze i uczest­ni­czyć w życiu swo­jej spo­łecz­no­ści. W ostat­nim cza­sie Mar­ga­ret Atwo­od poka­za­ła, że mimo słusz­ne­go wie­ku, dosko­na­le wie, jak to robić. Czy­taj dalej

-->