Ekranizacje Zapowiedzi

HBO zaprezentowało zwiastun serialu na podstawie bestsellerowej powieści Fredrika Backmana

Euro­pej­ski oddział HBO zle­cił spół­ce Film­lan­ce Inter­na­tio­nal pro­duk­cję seria­lo­wej adap­ta­cji wyda­nej w 2016 powie­ści Fre­dri­ka Back­ma­na, zaty­tu­ło­wa­nej Mia­sto niedź­wie­dzia. Histo­ria sku­pia się na mało­mia­stecz­ko­wej spo­łecz­no­ści, któ­rej spo­kój burzy okrop­ny akt prze­mo­cy popeł­nio­ny na mło­dej dziew­czy­nie. Pra­ce nad pro­jek­tem zakoń­czy­ły się i już wkrót­ce będzie­my mogli zoba­czyć efekt. Tym­cza­sem HBO opu­bli­ko­wa­ło w Inter­ne­cie ofi­cjal­ny zwia­stun serialu.

Fre­drik Back­man debiu­to­wał w 2012 powie­ścią Męż­czy­zna imie­niem Ove. Ta i pozo­sta­łe jego książ­ki szyb­ko doro­bi­ły się sta­tu­su best­sel­le­rów w Szwe­cji, zapew­ni­ły mu rów­nież popu­lar­ność za gra­ni­cą. Powie­ści Back­ma­na publi­ko­wa­ne były na całym świe­cie w ponad dwu­dzie­stu pię­ciu językach.

Akcja Mia­sta niedź­wie­dzia osa­dzo­na jest w Björn­stad, nie­wiel­kiej szwedz­kiej miej­sco­wo­ści, któ­ra z roku na rok coraz bar­dziej pogrą­ża się w atmos­fe­rze mara­zmu. Jedy­nie hokej jest w sta­nie wlać nie­co życia w oso­wia­łych miesz­kań­ców. A teraz kie­dy lokal­na dru­ży­na mło­dzie­żo­wa ma szan­sę gry w fina­le kra­jo­we­go tur­nie­ju, emo­cje się­ga­ją zeni­tu. Nie­ste­ty ogrom­na pre­sja spo­czy­wa­ją­ca na nasto­let­nich zawod­ni­kach pro­wa­dzi w koń­cu do tra­ge­dii, któ­ra podzie­li spo­łecz­ność Björnstad.

Serial pro­duk­cji HBO Euro­pe liczył będzie pięć odcin­ków. Pierw­sze dwa dostęp­ne będą 18 paź­dzier­ni­ka w ser­wi­sie HBO GO, kolej­ne uka­zy­wać się będę co tydzień w nie­dzie­lę. Zwia­stun opu­bli­ko­wa­ny przez HBO Pol­ska nie pozo­sta­wia wąt­pli­wo­ści, że zosta­nie­my ura­cze­ni cięż­kim szwedz­kim kli­ma­tem. Szy­ku­je się moc­ne kino.

Mia­sto niedź­wie­dzia wyre­ży­se­ro­wa­ne zosta­ło przez wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne­go Pete­ra Grön­lun­da. Za sce­na­riusz odpo­wia­da­ją nomi­no­wa­ni do nagro­dy Emmy – Anders Weide­mann, Anto­nia Pyk i Linn Gottfridsson.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy