Zapowiedzi

Zerwa – najnowsza książka Remigiusza Mroza zapowiedziana

Zna­ko­mi­ta wia­do­mość dla miło­śni­ków thril­le­rów i kry­mi­na­łów jest taka, że Remi­giusz Mróz napi­sał kolej­ną książ­kę. Pre­mie­ra już 9 maja. Naj­now­sza powieść opo­la­ni­na, “Zerwa”, to powrót do cyklu o komi­sa­rzu Fro­ście. Jej opis wydaw­ni­czy głosi:

Zbo­cza gór znów spły­nę­ły krwią. W środ­ku sezo­nu tury­stycz­ne­go na Rysach odna­le­zio­ne zosta­ją zwło­ki star­sze­go męż­czy­zny, a spo­sób dzia­ła­nia spraw­cy pro­wa­dzi wyłącz­nie do jed­ne­go wnio­sku: wró­cił ten, któ­re­go wszy­scy się obawiali.
Oprócz mone­ty w ustach, na nagim tor­sie ofia­ry znaj­du­je się wycię­ty w skó­rze, krwa­wy napis: „Rever­tar ad Ieru­sa­lem in mise­ri­cor­diis”. Sytu­acje kom­pli­ku­je fakt, że ofia­rę umiesz­czo­no na samym środ­ku słup­ka gra­nicz­ne­go, przez co śledz­two zamie­rza­ją pro­wa­dzić zarów­no Pola­cy, jak i Słowacy.

W mie­ście i na szla­kach wybu­cha pani­ka, tym­cza­sem Wik­tor Forst budzi się w zako­piań­skim szpi­ta­lu. Nie pamię­ta, co dzia­ło się z nim, od kie­dy opu­ścił Pol­skę, by spraw­dzić, co znaj­du­je się w pew­nej skryt­ce pocztowej…

Poza czte­re­ma dotych­czas wyda­ny­mi książ­ka­mi z serii z komi­sa­rzem Fro­stem Remi­giusz Mróz napi­sał tak­że 7 tomów serii z Joan­ną Chył­ką, try­lo­gię “Para­bel­lum”, 2 tomy cyklu “W krę­gach wła­dzy” i 8 poje­dyn­czych powie­ści, a tak­że 3 kolej­ne opu­bli­ko­wa­ne pod pseu­do­ni­mem Ove Løg­mans­bø. Za powieść “Kasa­cja” otrzy­mał Nagro­dę Czy­tel­ni­ków Wiel­kie­go Kalibru.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy