Zapowiedzi

Nowe informacje o festiwalu literackim Apostrof – nowi autorzy!

Dru­ga edy­cja Apo­stro­fu będzie obfi­to­wać w licz­ne spo­tka­nia z uzna­ny­mi zagra­nicz­ny­mi i pol­ski­mi pisa­rza­mi. Mię­dzy 15 a 21 maja na orga­ni­zo­wa­ny przez Empik Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Lite­ra­tu­ry przy­ja­dą mię­dzy inny­mi David Lager­crantz, Char­lot­te Link, Maja Lun­de i Katja Ket­tu. Przez cały tydzień o książ­kach będzie­my roz­ma­wiać w War­sza­wie, Kra­ko­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Gdań­sku, Kato­wi­cach i Szcze­ci­nie. Kura­to­rem dru­giej edy­cji festi­wa­lu został Szcze­pan Twardoch.

Apo­strof. Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Lite­ra­tu­ry zapo­wia­da się coraz cie­ka­wiej. Tygo­dnio­wy zjazd miło­śni­ków ksią­żek będzie obfi­to­wał w atrak­cje. O menu zadba autor­ka “Jadło­no­mii” i “Nowej Jadło­no­mii” – Mar­ta Dymek, popu­lar­na blo­ger­ka kuli­nar­na, a w klu­bie festi­wa­lo­wym wystą­pi m.in. Klan­cyk, któ­ry zagra wraz z Syl­wią Chut­nik oraz Łuka­szem Orbi­tow­skim oraz Szcze­pa­nem Twardochem.

Kogo jesz­cze spo­tka­my? Zie­mo­wi­ta Szczer­ka, Doro­tę Masłow­ską, Micha­ła Rusin­ka, Ada­ma Waj­ra­ka, Kata­rzy­nę Bere­ni­kę Misz­czuk, Mag­da­le­nę Wit­kie­wicz, Gra­ha­ma Mat­ser­to­na, Erlin­ga Kag­ge i Dave­’a Goulsona.

To kolej­ni goście Apo­stro­fu, któ­rzy dołą­czą do tych, o któ­rych już wie­dzie­li­śmy: Davi­da Lager­crant­za, Han­ny Krall, Char­lot­te Link, Mai Lun­de, Jaku­ba Żuczy­ka, Woj­cie­cha Kuczo­ka, Katji Ket­tu i Wojt­ka Miłoszewskiego.

Apo­strof to festi­wal, któ­ry odby­wać się będzie w ter­mi­nie 15–21 maja w War­sza­wie, Kra­ko­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Gdań­sku, Kato­wi­cach i Szczecinie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy