Sprawdzasz tag

apostrof

Aktualności

Książkowy Zestaw Ratunkowy – pierwsza tego typu akcja w Polsce

Dopa­dła cię nagła potrze­ba czy­ta­nia, a brak ci książ­ki pod ręką? Od teraz to nie pro­blem. W prze­strze­ni War­sza­wy znaj­dziesz Książ­ko­we Zesta­wy Ratun­ko­we. Popro­wa­dzą cię do nich infor­ma­cje na przy­stan­kach komu­ni­ka­cji miej­skiej. Otwie­rasz skrzyn­kę, wyj­mu­jesz książ­kę i zabie­rasz ją ze sobą. Książ­ko­wy Zestaw Ratun­ko­wy to pierw­sza tego rodza­ju ini­cja­ty­wa w Pol­sce a praw­do­po­dob­nie tak­że na świe­cie. Jest nie­stan­dar­do­wą zapo­wie­dzią wiel­kie­go świę­ta czy­tel­ni­ków, czy­li Apo­stro­fu. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry, któ­ry star­tu­je już 14 maja. Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Nowe informacje o festiwalu literackim Apostrof – nowi autorzy!

Dru­ga edy­cja Apo­stro­fu będzie obfi­to­wać w licz­ne spo­tka­nia z uzna­ny­mi zagra­nicz­ny­mi i pol­ski­mi pisa­rza­mi. Mię­dzy 15 a 21 maja na orga­ni­zo­wa­ny przez Empik Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Lite­ra­tu­ry przy­ja­dą mię­dzy inny­mi David Lager­crantz, Char­lot­te Link, Maja Lun­de i Katja Ket­tu. Przez cały tydzień o książ­kach będzie­my roz­ma­wiać w War­sza­wie, Kra­ko­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Gdań­sku, Kato­wi­cach i Szcze­ci­nie. Kura­to­rem dru­giej edy­cji festi­wa­lu został Szcze­pan Twar­doch. Czy­taj dalej

-->