Aktualności

Książkowy Zestaw Ratunkowy – pierwsza tego typu akcja w Polsce

Dopa­dła cię nagła potrze­ba czy­ta­nia, a brak ci książ­ki pod ręką? Od teraz to nie pro­blem. W prze­strze­ni War­sza­wy znaj­dziesz Książ­ko­we Zesta­wy Ratun­ko­we. Popro­wa­dzą cię do nich infor­ma­cje na przy­stan­kach komu­ni­ka­cji miej­skiej. Otwie­rasz skrzyn­kę, wyj­mu­jesz książ­kę i zabie­rasz ją ze sobą. Książ­ko­wy Zestaw Ratun­ko­wy to pierw­sza tego rodza­ju ini­cja­ty­wa w Pol­sce a praw­do­po­dob­nie tak­że na świe­cie. Jest nie­stan­dar­do­wą zapo­wie­dzią wiel­kie­go świę­ta czy­tel­ni­ków, czy­li Apo­stro­fu. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry, któ­ry star­tu­je już 14 maja.

Rzecz o małych uza­leż­nie­niach – czy­li, co zro­bić, kie­dy nara­sta w nas potrze­ba nagłe­go czy­ta­nia? Wie­le kam­pa­nii zachę­ca do czy­ta­nia, ale nie każ­da z nich infor­mu­je, co nale­ży zro­bić, gdy dopad­nie nas czy­tel­ni­czy głód. Pyta­nie brzmi: gdzie zna­leźć książ­kę, gdy nie mamy jej przy sobie? W kil­ku­dzie­się­ciu spe­cjal­nych skrzyn­kach, usta­wio­nych w ogól­no­do­stęp­nych punk­tach mia­sta! Skrzyn­ki to cudow­ne lekar­stwo na zaspo­ko­je­nie nagłej potrze­by czy­tel­ni­czej. To nie­by­wa­ła oka­zja do się­gnię­cia po lek­tu­rę popu­lar­ne­go auto­ra, festi­wa­lo­wą pre­mie­rę lub nowy gatu­nek literacki.

Piotr Kra­jew­ski – Foto­gra­fia Archi­tek­tu­ry / Archi­tec­tu­ral Photography

Akcja ma na celu pro­mo­cję czy­tel­nic­twa oraz daje moż­li­wość zapo­zna­nia się z książ­ka­mi auto­rów gosz­czą­cych na tego­rocz­nym Apo­stro­fie. Nie­któ­rzy z nas wró­cą do domu z nową pozy­cją, inni być może zale­d­wie przyj­rzą się okład­ce i prze­czy­ta­ją pierw­sze stro­ny. Każ­de­go dnia w Książ­ko­wym Zesta­wie Ratun­ko­wym z #tuczy­tam moż­na zna­leźć nowy tytuł. Nagłą potrze­bę zaspo­ko­ją: „Rudo­wło­sa” (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie) Orha­na Pamu­ka, „Kome­da. Oso­bi­ste życie jaz­zu” (Wydaw­nic­two Znak) Mag­da­le­ny Grze­bał­kow­skiej, „Inni ludzie” (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie) Doro­ty Masłow­skiej, „Czer­wo­ny Pająk” (Wydaw­nic­two Muza) Kata­rzy­ny Bon­dy oraz „Kobie­ta w oknie” (Wydaw­nic­two W.A.B.) A. J. Fin­na. Nie­któ­re z nich poja­wią się w skrzyn­kach przedpremierowo.

Orga­ni­za­to­rzy Festi­wa­lu Apo­strof wie­rzą, że każ­da książ­ka z zesta­wu ratun­ko­we­go, nie tyl­ko zaspo­koi głód czy­ta­nia, ale rów­nież wzbu­dzi cie­ka­wość, sce­men­tu­je pasję do ksią­żek i przede wszyst­kim stwo­rzy nowe­go czy­tel­ni­ka. Wła­śnie dla­te­go przez tydzień poprze­dza­ją­cy festi­wal będzie moż­na się­gnąć po festi­wa­lo­we lek­tu­ry. To zachę­ta do zapo­zna­nia się z gość­mi 3. edy­cji festi­wa­lu, roz­ko­cha­nia się w książ­kach i jed­no­cze­śnie wyjąt­ko­we zapro­sze­nie na Apo­strof. Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Literatury.

Książ­ko­we Zesta­wy Ratun­ko­we w War­sza­wie: ul. Mar­szał­kow­ska, plac Defi­lad, plac Kon­sty­tu­cji, ul Chmiel­na, ul. Gał­czyń­skie­go, ul. Oboź­na, ul. Fok­sal, ul. Dobra, ul. Nowy Świat, ul. Tam­ka, ul. Smolna.

Czas trwa­nia akcji: 8–14 maja
#tuczy­tam

Apo­strof. Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Lite­ra­tu­ry, 14–20 maja 2018 roku
Mia­sta festi­wa­lo­we: War­sza­wa, Kra­ków, Poznań, Wro­cław, Gdańsk, Kato­wi­ce i Szczecin

Link do wyda­rze­nia na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/404391530006734
Peł­ny pro­gram festi­wa­lu: www.festiwalliteratury.pl
Na wszyst­kie wyda­rze­nia wstęp wolny.


Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy