Aktualności

Niestatystyczny przegląd promocji na książki wprost od wydawców!

Sytu­acja na ryn­ku książ­ki jest bar­dzo nie­pew­na. Księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne nie funk­cjo­nu­ją, sprze­daż prze­nio­sła się do inter­ne­tu, wydaw­cy prze­su­wa­ją pre­mie­ry, co też jest natu­ral­ne, bo cięż­ko inwe­sto­wać pie­nią­dze, kie­dy zwrot obar­czo­ny jest tak wiel­kim ryzy­kiem. Pisa­li­śmy wcze­śniej o akcji wspie­ra­ją­cej lokal­ne księ­gar­nie, w ramach któ­rej zachę­ca­ni jeste­śmy do zama­wia­nia u nich ksią­żek przez tele­fon lub pocz­tę elek­tro­nicz­ną. Może­my jed­nak rów­nież samym wydaw­com zapew­nić wspar­cie tro­chę bar­dziej bez­po­śred­nie. Wystar­czy od cza­su do cza­su zaopa­trzyć się w książ­ki w wydaw­ni­czych księ­gar­niach internetowych.

Księ­gar­nie sku­pu­ją nowe pozy­cje od hur­tow­ni­ków, a nawet jeśli zaopa­tru­ją się u samych wydaw­ców, to prze­cież od sprze­da­ży bio­rą pro­wi­zję, bo też muszą zara­biać. Naj­więk­szą korzyść mają wydaw­cy ze sprze­da­ży bez­po­śred­niej, dla­te­go wie­lu z nich ma wła­sne księ­gar­nie inter­ne­to­we, a tam czę­sto cze­ka­ją atrak­cyj­ne promocje.

Wydaw­nic­two Sonia Dra­ga wspie­ra akcję #ZOSTANWDOMU i pra­gnie swo­imi tytu­ła­mi umi­lić wszyst­kim czas. Kupu­jąc wyda­nia papie­ro­we ksią­żek ofi­cy­ny, może­cie liczyć na 45% raba­tu. A jeśli doko­na­cie zaku­pu za przy­naj­mniej 100 zł, to jesz­cze zgar­nie­cie nie­spo­dzian­kę od wydaw­cy. Tu macie link do best­sel­le­rów wydaw­cy: https://soniadraga.pl/bestsellery. To oczy­wi­ście zale­d­wie uła­mek obję­tych pro­mo­cją tytułów.


Do akcji #ZOSTANWDOMU dołą­czy­ło rów­nież Wydaw­nic­two SQN, ofe­ru­jąc pro­mo­cję na książ­ki w wer­sji elek­tro­nicz­nej. W SQN Sto­re może­cie więc zła­pać ebo­oki kra­kow­skiej ofi­cy­ny prze­ce­nio­ne o 40%: https://sqnstore.pl/21-ebooki.

War­to przy oka­zji wspo­mnieć, że trwa wyprze­daż ksią­żek papie­ro­wych Wydaw­nic­twa SQN. Wie­le z nich dostęp­nych jest z 35‑, i 40-pro­cen­to­wym raba­tem: https://sqnstore.pl/91-wyprzedaz-ksiazki-sqn-od-10-zl.

 

Znaj­dzie­cie też pro­mo­cję spe­cjal­ną na książ­ki O pół­no­cy w Czar­no­by­lu oraz Wiel­ki Następ­ca szu­kaj­cie tutaj -> https://sqnstore.pl/96-historia-bez-cenzury


Jeśli lubi­cie lite­ra­tu­rę oby­cza­jo­wą, war­to zaj­rzeć do księ­gar­ni Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go. Tam do koń­ca kwiet­nia trwa pro­mo­cja na tytu­ły mię­dzy inny­mi Kata­rzy­ny Gro­cho­li, Han­ny Kowa­lew­skiej, Mał­go­rza­ty Sobiesz­czań­skiej czy Kata­rzy­ny Micha­lak: https://www.wydawnictwoliterackie.pl/status/Z/Promocje#zrelaksuj-sie-przy-dobrej-lekturze-literatura-obyczajowa-w-wyjatkowych-cenach-nizszych-nawet-o-60. Do 24 kwiet­nia zaś może­cie zaopa­trzyć się w powie­ści Igna­ce­go Kar­po­wi­cza w cenie o poło­wę niż­szej niż suge­ro­wa­ła­by okładka:
https://www.wydawnictwoliterackie.pl/status/Z/Promocje#wtrybieczytania‑5.


Księ­gar­nia wydaw­nic­twa Znak przy­go­to­wał dla Was majów­kę z książ­ką! W ofer­cie książ­ki ZNA­Ku i wydaw­nic­twa Otwar­te­go. Codzien­nie nowe książ­ki, dar­mo­wa wysył­ka, akcja trwa do 5 maja -> https://www.znak.com.pl/ddmajowka


Wydaw­nic­two Ago­ra zapro­po­no­wa­ło Wam akcję spe­cjal­ną pod hasłem „3 za 33”. Co tydzień 3 naszych redak­to­rów wybie­rze 3 książ­ki, któ­re będzie­cie mogli kupić w pakie­cie tyl­ko za 33 zł.

Zaj­rzyj­cie tutaj https://kulturalnysklep.pl/promo/pakiety-3-po-33

Ebo­oki pro­mo­cji znaj­dzie­cie tutaj: http://www.publio.pl/pakiety-agora-2020.html


Wydaw­nic­two Wiel­ka Lite­ra przy­go­to­wa­ło dwie pysz­ne pro­mo­cje! Pierw­sze to wszyst­kie ebo­oki i e‑audio zaku­pi­cie za 15 zł! Zaj­rzyj­cie tutaj -> https://wielkalitera.pl/rodzaj-ksiazki/e‑book/

Na książ­ki papie­ro­we wydaw­nic­two wpro­wa­dzi­ło bez­płat­ną wysył­kę od 50 zł, a same książ­ki zaku­pi­cie z raba­ta­mi ponad 30% -> https://wielkalitera.pl/rodzaj-ksiazki/ksiazka/


Wspo­mnij­my też księ­gar­nię wydaw­nic­twa Mag. Tu co praw­da nie ma żad­nej spe­cjal­nie odpa­lo­nej pro­mo­cji, ale zwy­cza­jo­wo wszyst­kie książ­ki są prze­ce­nio­ne. Moż­na więc fan­ta­sty­kę z naj­wyż­szej pół­ki dorwać w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach, wli­cza­jąc w to tytu­ły z serii Arte­fak­ty, pod któ­rym to szyl­dem uka­zu­je się kla­sy­ka scien­ce-fic­tion. Zobacz­cie sami: https://www.mag-sklep.pl/pl/new.


W skle­pie wydaw­nic­twa WAB na stro­nie www.gwfoksal.pl otrzy­ma­cie 40% zniż­ki na tytu­ły Mar­ty Kisiel! Poni­żej lista. Hasło zniż­ko­we: pierw­sze­slo­wo
Ter­min: do 30 kwietnia


Oczy­wi­ście nie może­my zapo­mnieć o super pro­mo­cji na gadże­ty książ­ko­we na Molom.pl! Jedy­ny w swo­im rodza­ju sklep gdzie zaku­pi­cie zakład­ki papie­ro­we, magne­tycz­ne, koszul­ki, tor­by oraz naj­waż­niej­sze skar­pet­ki czy­tel­ni­cze! Zaj­rzyj­cie tutaj -> https://molom.pl/kategoria-produktu/nie-lam-sie/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy