Aktualności Ekranizacje

W kwietniu do obejrzenia będzie serial bazujący na trylogii Leigh Bardugo

Leigh Bar­du­go to uro­dzo­na w Jero­zo­li­mie ame­ry­kań­ska pisar­ka fan­ta­sty­ki, któ­rej naj­bar­dziej zna­ne dzie­ła nale­żą do wciąż roz­wi­ja­ne­go przez nią powie­ścio­we­go uni­wer­sum Gri­szów, urze­ka­ją­ce­go ory­gi­nal­ną sce­ne­rią impe­rial­nej Rosji, gdzie pęd kara­bi­no­wych poci­sków sty­ka się z potę­gą magii. Net­flix podał do infor­ma­cji, że już za trzy mie­sią­ce będzie­my mogli wkro­czyć do tego nie­zwy­kłe­go świa­ta za spra­wą seria­lo­wej adap­ta­cji best­sel­le­ro­wej try­lo­gii Grisza.

Leigh Bar­du­go w uni­wer­sum Gri­szy umie­ści­ła kil­ka powie­ści roz­pi­sa­nych na try­lo­gię i dwie dylo­gie, napi­sa­ła rów­nież licz­ne opo­wia­da­nia uzu­peł­nia­ją­ce histo­rię świa­ta. Cień i kość to debiu­tanc­ka powieść autor­ki, wyda­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 2012, któ­ra z miej­sca zyska­ła dużą popu­lar­ność, zapew­nia­jąc sobie ósme miej­sce na liście best­sel­le­rów „New York Time­sa”. W cią­gu kolej­nych dwóch lat wyda­ne zosta­ły dwie kon­ty­nu­acje, skła­da­ją­ce się na try­lo­gię Gri­sza: Oblę­że­nie i nawał­ni­ca oraz Ruina i Rewol­ta.

W stycz­niu 2019 roku Net­flix zamó­wił pro­duk­cję seria­lu bazu­ją­ce­go na twór­czo­ści Bar­du­go. Według zapo­wie­dzi Cień i kość będzie adap­ta­cją try­lo­gii Gri­sza. Pierw­szy sezon ma mieć osiem odcin­ków, z któ­rych każ­dy będzie trwał oko­ło jed­nej godzi­ny. Bra­ku­je jed­nak jed­no­znacz­nej infor­ma­cji, czy cały serial ma się zamknąć na tym poje­dyn­czym sezonie.

Cień i kość prze­no­si nas do roz­dar­te­go woj­ną świa­ta, w któ­rym osie­ro­co­na żoł­nier­ka Ali­na Star­kov wyzwa­la w sobie uśpio­ną dotąd magicz­ną moc, któ­ra może być klu­czem do wyzwo­le­nia jej kra­ju. W obli­czu zbli­ża­ją­ce­go się zagro­że­nia ze stro­ny Fał­dy Cie­nia, Ali­na zosta­je ode­rwa­na od wszyst­kie­go, co zna­ła, aby szko­lić się w eli­tar­nej armii magicz­nych żoł­nie­rzy, zna­nych jako Gri­sza. Z cza­sem prze­ko­nu­je się, że sojusz­ni­cy i wro­go­wie mogą być jed­nym i tym samym, i że nic w tym ocie­ka­ją­cym prze­py­chem świe­cie nie jest tym, czym się z począt­ku wyda­je. Boha­ter­ka musi zmie­rzyć się z nie­bez­piecz­ny­mi siła­mi, w tym z gru­pą cha­ry­zma­tycz­nych prze­stęp­ców, a do prze­trwa­nia potrze­ba cze­goś wię­cej niż magii, gło­si opis produkcji.

W seria­lu wystę­pu­ją: Jes­sie Mei Li (Ali­na Star­kov), Archie Renaux (Maly­en Oret­sev), Fred­dy Car­ter (Kaz Brek­ker), Ami­ta Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Bar­nes (Gene­rał Kiri­gan), Sujaya Das­gup­ta (Zoya Nazy­alen­sky), Daniel­le Gal­li­gan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Simon Sears (Ivan), Cala­han Skog­man (Mat­thias Helvar), Zoë Wana­ma­ker (Bagh­ra), Kevin Eldon (The Appa­rat), Julian Kostov (Fedy­or), Luke Pasqu­ali­no (David), Jasmi­ne Black­bo­row (Marie) i Gabriel­le Bro­oks (Nad­ia) . Reży­se­rem pro­duk­cji jest Lee Toland Krie­ger, funk­cję show­run­ne­ra i głów­ne­go sce­na­rzy­sty peł­ni Eric Heisserer.

Pre­mie­ra seria­lu zosta­ła wyzna­czo­na na 23 kwiet­nia bie­żą­ce­go roku. Przy oka­zji ogła­sza­nia daty pre­mie­ry Net­flix podzie­lił się kil­ko­ma zdję­cia­mi z planu.

Te zdję­cia dają spoj­rze­nie na roz­le­gły świat pełen tek­stu, któ­ry Leigh stwo­rzy­ła w swo­ich książ­kach. Pra­co­wa­li­śmy bez wytchnie­nia, aby oddać cha­rak­ter baśnio­wych kra­in, takich jak Ket­ter­dam i Ravka, z wymy­ślo­ny­mi języ­ka­mi, mun­du­ra­mi i wła­sną walu­tą. Musie­li­śmy tak­że doko­nać wie­lu arty­stycz­nych wybo­rów, od sce­no­gra­fii po kostiu­my. Czy­ta­jąc powieść, zanu­rzasz się w Try­lo­gii Gri­sza i mamy nadzie­ję, że zarów­no nowi, jak i obec­ni fani będą mie­li podob­ne wra­że­nia oglą­da­jąc serial. Cień i kość ma rze­szę wier­nych fanów i nie może­my się już docze­kać, aż widzo­wie rów­nież odkry­ją magię tej opo­wie­ści, powie­dział Eric Heisserer.

SHADOW AND BONE (L to R) BEN BARNES as THE DARKLING / GENERAL KIRIGAN of SHADOW AND BONE Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2021

SHADOW AND BONE (L to R) JESSIE MEI LI as ALINA STARKOV of SHADOW AND BONE Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2021

SHADOW AND BONE (L to R) KIT YOUNG as JESPER FAHEY, AMITA SUMAN as INEJ GHAFA and FREDDY CARTER as KAZ BREKKER of SHADOW AND BONE Cr. DAVID APPLEBY/NETFLIX © 2021

SHADOW AND BONE (L to R) AMITA SUMAN as INEJ GHAFA of SHADOW AND BONE Cr. DAVID APPLEBY/NETFLIX © 2021

SHADOW AND BONE (L to R) DANIELLE GALLIGAN as NINA ZENIK and CALAHAN SKOGMAN as MATTHAIS of SHADOW AND BONE Cr. ATTILA SZVACSEK/NETFLIX © 2021

SHADOW AND BONE (L to R) ARCHIE RENAUX as MALYEN ORETSEV of SHADOW AND BONE Cr. DAVID APPLEBY/NETFLIX © 2021

SHADOW AND BONE (L to R) ARCHIE RENAUX as MALYEN ORETSEV and JESSIE MEI LI as ALINA STARKOV of SHADOW AND BONE Cr. DAVID APPLEBY/NETFLIX © 2021

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy