Ekranizacje Zapowiedzi

Nowy oficjalny zwiastun serialowego Zaginionego symbolu

Dotych­czas powie­ści Dana Brow­na ekra­ni­zo­wa­ne były w for­mie kaso­wych fil­mów, w któ­rych w głów­ną rolę – Rober­ta Lang­do­na, bły­sko­tli­we­go histo­ry­ka i świa­to­wej sła­wy spe­cja­li­stę w dzie­dzi­nie iko­no­gra­fii – wcie­lał się Tom Hanks. Inny los spo­tkał Zagi­nio­ny sym­bol. Pra­wa do ekra­ni­za­cji prze­cho­dzi­ły z rąk do rąk, żeby w koń­cu tra­fić do kor­po­ra­cji medio­wej NBCU­ni­ver­sal. Ta zde­cy­do­wa­ła się wypro­du­ko­wać serial. Może­my już obej­rzeć osta­tecz­ny ofi­cjal­ny zwiastun.

W seria­lo­wym Zagi­nio­nym sym­bo­lu zoba­czy­my odmło­dzo­ne­go wzglę­dem wcze­śniej­szych fil­mów Rober­ta Lang­do­na. W rolę pro­fe­so­ra, któ­re­go zada­niem jest roz­wi­kła­nie skom­pli­ko­wa­nej zagad­ki w celu ura­to­wa­nia men­to­ra i odsło­nię­cia kon­spi­ra­cji na ska­lę świa­to­wą, wcie­la się Ash­ley Zukerman.

Ofi­cjal­ny opis pro­duk­cji jasno wska­zu­je, że będzie­my mieć do czy­nie­nia ze wcze­sny­mi przy­go­da­mi mło­de­go har­wardz­kie­go spe­cja­li­sty od sym­bo­li, co pozwa­la nam trak­to­wać serial jako pre­qu­el do fil­mo­wej serii.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my ostat­ni zwia­stun Zagi­nio­ne­go sym­bo­lu.

Pierw­szy odci­nek zosta­nie udo­stęp­nio­ny na plat­for­mie z tre­ścia­mi na żąda­nie Peacock już 16 wrze­śnia. Każ­dy kolej­ny będzie w ser­wi­sie poja­wiał się co czwar­tek. Nie wia­do­mo, czy serial tra­fi też na inne plat­for­my. Nawet jeśli tak, to z pew­no­ścią nastą­pi to naj­wcze­śniej dopie­ro w przy­szłym roku.

W seria­lu poza Ash­ley­em Zuker­ma­nem wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Valo­rie Cur­ry, Suma­lee Mon­ta­no, Rick Gon­za­lez, Eddie Izzard i Beau Knapp. Auto­ra­mi sce­na­riu­sza są Dan Dwor­kin i Jay Beat­tie. Dan Brown peł­nił funk­cję jed­ne­go z pro­du­cen­tów wykonawczych.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy