Sprawdzasz tag

peacock

Ekranizacje Zapowiedzi

Nowy oficjalny zwiastun serialowego Zaginionego symbolu

Dotych­czas powie­ści Dana Brow­na ekra­ni­zo­wa­ne były w for­mie kaso­wych fil­mów, w któ­rych w głów­ną rolę – Rober­ta Lang­do­na, bły­sko­tli­we­go histo­ry­ka i świa­to­wej sła­wy spe­cja­li­stę w dzie­dzi­nie iko­no­gra­fii – wcie­lał się Tom Hanks. Inny los spo­tkał Zagi­nio­ny sym­bol. Pra­wa do ekra­ni­za­cji prze­cho­dzi­ły z rąk do rąk, żeby w koń­cu tra­fić do kor­po­ra­cji medio­wej NBCU­ni­ver­sal. Ta zde­cy­do­wa­ła się wypro­du­ko­wać serial. Może­my już obej­rzeć osta­tecz­ny ofi­cjal­ny zwia­stun. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Akademia wampirów Richelle Mead trafi na ekrany telewizorów w postaci serialu

Nie­daw­no ogło­szo­ne przez NBCU­ni­ver­sal wie­ści powin­ny zado­wo­lić entu­zja­stów histo­rii o roman­tycz­nych krwio­pij­cach, zwłasz­cza zaś fanów seria­lo­we­go uni­wer­sum Pamięt­ni­ków wam­pi­rów i powie­ścio­wej serii, zaty­tu­ło­wa­nej Aka­de­mia wam­pi­rów. Na zle­ce­nie ser­wi­su z tre­ścia­mi na żąda­nie Peacock powsta­nie przy­naj­mniej dzie­się­cio­od­cin­ko­wa pro­duk­cja opar­ta na książ­kach Richel­le Mead. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Dostępny jest już zwiastun serialowego Zaginionego symbolu Dana Browna

Dro­ga trze­ciej powie­ści Dana Brow­na o Rober­cie Lang­do­nie, bły­sko­tli­wym histo­ry­ku i świa­to­wej sła­wy spe­cja­li­ście w dzie­dzi­nie iko­no­gra­fii, na ekra­ny była dłu­ga i krę­ta. Pra­ce nad adap­ta­cją, któ­ra pier­wot­nie mia­ła być fil­mem, osta­tecz­nie przyj­mie for­mę seria­lu, są już na ukoń­cze­niu. Kor­po­ra­cja medio­wa NBCU­ni­ver­sal podzie­li­ła się nie­daw­no pierw­szym ofi­cjal­nym zwia­stu­nem pro­duk­cji. Czy­taj dalej

-->