Ekranizacje Zapowiedzi

Dostępny jest już zwiastun serialowego Zaginionego symbolu Dana Browna

Dro­ga trze­ciej powie­ści Dana Brow­na o Rober­cie Lang­do­nie, bły­sko­tli­wym histo­ry­ku i świa­to­wej sła­wy spe­cja­li­ście w dzie­dzi­nie iko­no­gra­fii, na ekra­ny była dłu­ga i krę­ta. Pra­ce nad adap­ta­cją, któ­ra pier­wot­nie mia­ła być fil­mem, osta­tecz­nie przyj­mie for­mę seria­lu, są już na ukoń­cze­niu. Kor­po­ra­cja medio­wa NBCU­ni­ver­sal podzie­li­ła się nie­daw­no pierw­szym ofi­cjal­nym zwia­stu­nem produkcji.

Przy­po­mi­na­my, że twór­cy seria­lu posta­no­wi­li nie­co namie­szać w chro­no­lo­gii przy­gód Lang­do­na. O ile akcja powie­ścio­we­go pier­wo­wzo­ru toczy się po wyda­rze­niach opi­sa­nych w Anio­łach i demo­nach oraz w Kodzie Leonar­da da Vin­ci, tak adap­ta­cja będzie w rze­czy­wi­sto­ści pre­qu­elem serii.

Seria­lo­wy Zagi­nio­ny sym­bol opo­wie o mło­dym Rober­cie Lang­do­nie, któ­ry będzie musiał wyko­rzy­stać całą swo­ją wie­dzę i spryt, żeby ura­to­wać z rąk bez­względ­ne­go sza­leń­ca swo­je­go men­to­ra, a przy tym roz­wi­kłać zagra­ża­ją­cy świa­tu spi­sek. W zada­niu wspo­mo­że go sze­reg boha­te­rów, mię­dzy inny­mi cór­ka porwa­ne­go mężczyzny.

Zwia­stun seria­lu opu­bli­ko­wa­ny został w ponie­dzia­łek. Moż­na go zoba­czyć na przy­kład na kana­le YouTu­be plat­for­my stre­amin­go­wej Peacock:

Sce­na­riusz do adap­ta­cji Zagi­nio­ne­go sym­bo­lu napi­sa­li Dan Dwor­kin i Jay Beat­tie. Dan Brown jest jed­nym z pro­du­cen­tów wyko­naw­czych. Pilot seria­lu nakrę­cił Dan Trach­ten­berg. W roli Rober­ta Lang­do­na zoba­czy­my Ash­leya Zuker­ma­na. Obok nie­go w seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Valo­rie Cur­ry, Suma­lee Mon­ta­no, Rick Gon­za­lez, Eddie Izzard i Beau Knapp.

Zwia­stun nie­ste­ty nie zdra­dza daty premiery.

żró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy