Ekranizacje Zapowiedzi

Amazon Studios z rekordowymi kosztami produkcji pierwszego sezonu prequela Władcy pierścieni

Od momen­tu pod­pi­sa­nia umo­wy mię­dzy Ama­zo­nem a fun­da­cją Tol­kien Esta­te, na mocy któ­rej powstać ma pięć sezo­nów seria­lu osa­dzo­ne­go w uko­cha­nym przez milio­ny Śród­zie­miu, mówi się, że będzie to rekor­do­wy pro­jekt. Pierw­sze infor­ma­cje poda­wa­ły, że twór­cy zamie­rza­ją wydać nawet 500 milio­nów dola­rów na pro­duk­cję. Ostat­nie donie­sie­nia zdra­dza­ją, że taka kwo­ta pój­dzie na zre­ali­zo­wa­nie same­go tyl­ko pierw­sze­go sezonu.

Wciąż ofi­cjal­nie nie­za­ty­tu­ło­wa­ny, okre­śla­ny powszech­nie po pro­stu seria­lo­wym Wład­cą pier­ście­ni pro­jekt krę­co­ny jest w Nowej Zelan­dii i to wła­śnie stam­tąd wypły­nął raport rzu­ca­ją­cy świa­tło na kosz­ty pro­duk­cji wła­śnie powsta­ją­ce­go pierw­sze­go sezonu.

Nowo­ze­landz­ki mini­ster do spraw roz­wo­ju eko­no­micz­ne­go i tury­sty­ki podał, że Ama­zon zamie­rza wydać oko­ło 465 milio­nów dola­rów ame­ry­kań­skich na pro­duk­cję pierw­sze­go sezo­nu. Nie jest w tę kwo­tę wli­czo­na rów­nież rekor­do­wa zapła­ta za licen­cję na stwo­rze­nie serialu.

Dla porów­na­nia budżet pro­duk­cyj­ny całej try­lo­gii Wład­cy pier­ście­ni Pete­ra Jack­so­na wyniósł nie­co ponad 280 milio­nów dola­rów, pierw­szy sezon hitu sta­cji HBO, Gry o tron, kosz­to­wał do 60 milio­nów dola­rów, a ostat­ni oko­ło 90 milio­nów dolarów.

Rów­no­le­gle z pierw­szym sezo­nem Wład­cy pier­ście­ni krę­co­ny jest dru­gi. W pla­nach są tak­że co naj­mniej trzy następ­ne. Wia­do­mo, że kosz­ty kolej­nych sezo­nów będą odpo­wied­nio mniej­sze, bio­rąc pod uwa­gę, że na przy­kład więk­szość sce­no­gra­fii i kostiu­mów będzie już gotowych.

Raport udo­stęp­nio­ny przez nowo­ze­landz­ki rząd potwier­dza, że wszyst­kie pięć sezo­nów krę­co­nych będzie w Nowej Zelan­dii. Tam też powstać powin­ny poten­cjal­ne, jesz­cze nie­ogło­szo­ne spinoffy.

źró­dło: hollywoodreporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy