Ekranizacje

Film biograficzny o Tolkienie nakręci reżyser Doktora Who

James Strong, zna­ny z prac m.in. nad “Dok­to­rem Who”, “Down­ton Abbey” i “Bro­ad­church” wyre­ży­se­ru­je film bio­gra­ficz­ny opo­wia­da­ją­cy o J.R.R. Tol­kie­nie. Sce­na­riusz przy­go­to­wał Angus Flet­cher, któ­ry bada­niu archi­wal­nych mate­ria­łów oraz wywia­dów z pisa­rzem poświę­cił aż sześć lat. Za pro­duk­cję odpo­wia­dać będą Bob Shaye i Micha­el Lyn­ne z nowej fir­my Uni­que Featu­res oraz Rachel Horowitz.

Fabu­ła ma pre­zen­to­wać wcze­sne życie pisa­rza oraz jego romans z Edith Bratt, któ­ra póź­niej zosta­ła jego żoną. Nim autor Tol­kien tra­fił na front, para kil­ka lat zamiesz­ki­wa­ła wspól­nie w Oks­for­dzie, zaś lata 1914–1918 spę­dzo­ne na woj­nie w dużej mie­rze wpły­nę­ły na jego póź­niej­szą twórczość.

Zanim docze­ka­my się fil­mu zachę­ca­my Was do posłu­cha­nia jak mistrz Tol­kien czy­ta Wład­cę Pier­ście­ni, o TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy