Aktualności Ekranizacje

Amazon rozmawia z twórcami serialowej Gry o tron o ich udziale w produkcji Władcy pierścieni

Duet David Benioff i D.B. Weiss pierw­szy­mi sezo­na­mi Gry o tron zyska­li uzna­nie kry­ty­ków i widzów. Wystar­czy­ło jed­nak kon­tro­wer­syj­ne zakoń­cze­nie serii, żeby stra­ci­li nie­mal całe zaufa­nie fanów. Inter­nau­ci zbie­ra­li pod­pi­sy pod pety­cją o ponow­ne nakrę­ce­nie ósme­go sezo­nu, twór­cy byli szy­ka­no­wa­ni, pod­ję­te zosta­ły nawet sta­ra­nia, żeby ich nazwi­ska poja­wia­ły się na pierw­szych miej­scach wyszu­ki­wa­nia na hasło „bad wri­ters”. Mimo to duże fir­my nadal są chęt­ne inwe­sto­wać w Beniof­fa i Weissa.

Jesz­cze kie­dy zaj­mo­wa­li się Grą o tron, dotarł do nich Disney z pro­po­zy­cją pra­cy przy nowych fil­mach ze świa­ta Gwiezd­nych Wojen. Plot­ki gło­si­ły, że David Benioff i D.B. Weiss potrak­to­wa­li ósmy sezon pro­duk­cji HBO po maco­sze­mu, żeby jak naj­szyb­ciej móc się zająć wyzwa­niem rzu­co­nym przez wła­ści­cie­la gwiezd­no­wo­jen­nej franczyzy.

Z duetem miał pro­wa­dzić roz­mo­wy rów­nież Net­flix chcą­cy ich zatrud­nić przy pro­jek­cie, któ­ry wiel­ko­ścią i popu­lar­no­ścią miał­by dorów­nać Grze o tron. Nie wia­do­mo tu, o co dokład­nie cho­dzi. Nie ma nato­miast wąt­pli­wo­ści, o jakiej pro­duk­cji z Beniof­fem i Weis­sem roz­ma­wia Amazon.

Gigant z Seat­tle poka­zał już jak bar­dzo mu zale­ży na powtó­rze­niu suk­ce­su, jakie odnio­sło HBO. Naj­moc­niej­szym koniem w jego staj­ni jest oczy­wi­ście serial poprze­dza­ją­cy wyda­rze­nia opi­sa­ne we Wład­cy pier­ście­ni J.R.R. Tol­kie­na. Umo­wa zawar­ta z Mid­dle-earth Enter­pri­ses opie­wa­ła na rekor­do­wą sumę pie­nię­dzy, a Ama­zon jest goto­wy wyło­żyć na pro­jekt jej krot­ność by tyl­ko dopiąć swe­go celu. Wła­śnie dla­te­go chciał­by mieć na pokła­dzie mistrzów, któ­rzy mimo wszyst­ko zro­bi­li z Gry o tron wiel­ki serial zna­ny i sze­ro­ko komen­to­wa­ny nie­mal na całym świecie.

Jest to na pew­no ryzy­kow­ny krok. Talen­tu Beniof­fo­wi i Weis­so­wi cięż­ko odmó­wić, poka­za­li wszak, że potra­fią spraw­nie ope­ro­wać dany­mi im mate­ria­ła­mi i stwo­rzyć z nich medial­ne wido­wi­sko. Z dru­giej stro­ny udo­wod­ni­li, że nawet naj­więk­szy suk­ces da się bar­dzo szyb­ko zmie­nić w poraż­kę. A fani nie zapo­mi­na­ją. Ama­zon powi­nien liczyć się z ryzy­kiem, że widzo­wie zboj­ko­tu­ją serial. Pamię­tać nale­ży, że serial opie­ra­ją­cy się o twór­czość Tol­kie­na będzie wyda­rze­niem tak ogrom­nym, że chy­ba każ­dy choć z cie­ka­wo­ści odpa­li przy­naj­mniej pierw­szy odci­nek nie­za­leż­nie od uczuć żywio­nych do twór­ców. David Benioff i D.B. Weiss mie­li­by więc szan­sę odpo­ku­to­wać swo­je grzesz­ki i odbu­do­wać zaufanie.

źró­dło: deadline

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy