Aktualności

Siedmioro literatów uzyskało tak zwany grant dla geniuszy od Fundacji MacArthurów

Zało­żo­na w 1970 ame­ry­kań­ska Fun­da­cja MacAr­thu­rów sły­nie z finan­so­we­go wspie­ra­nia talen­tów w róż­nych dzie­dzi­nach. Od 1981 przy­zna­wa­ne jest spe­cjal­ne sty­pen­dium MacAr­thur Fel­lows Pro­gram, czę­sto nazy­wa­ne gran­tem dla geniu­szy. Rok rocz­nie do gro­na sty­pen­dy­stów dołą­cza kolej­nych od dwu­dzie­stu do trzy­dzie­stu osób. Każ­da z nich otrzy­mu­je 625 tysię­cy dola­rów wypła­ca­nych na prze­strze­ni pię­ciu lat w kwar­tal­nych transzach.

Ideą sty­pen­dium nie jest nagra­dza­nie kogo­kol­wiek za prze­szłe osią­gnię­cia. Jest to raczej inwe­sty­cja w oso­by, w któ­rych dostrze­żo­no poten­cjał do stwa­rza­nia rze­czy wiel­kich. Nie­istot­na jest rów­nież dzie­dzi­na, w któ­rej poten­cjal­ny bene­fi­cjent się poru­sza. W tym roku pro­gra­mem obję­tych zosta­ło dwa­dzie­ścio­ro sze­ścio­ro „geniu­szy”. Wśród nich zna­la­zło się miej­sce dla aż sied­mior­ga literatów.

Wyróż­nie­ni gran­tem zosta­li poeta wiet­nam­skie­go pocho­dze­nia Oce­an Vuong, autor­ka powie­ści gra­ficz­nych Lyn­da Bar­ry, spe­cja­li­zu­ją­ca się w histo­rii kul­tu­ry pisar­ka Saidiya Hart­man, nomi­no­wa­na do Nagro­dy Booke­ra Vale­ria Luisel­li, autor­ka histo­rycz­nych ksią­żek Kel­ly Lytle Her­nán­dez, lite­rac­ki uczo­ny Jef­frey Mil­ler i Emi­ly Wil­son zna­na przede wszyst­kim jako pierw­sza kobie­ta, któ­ra prze­tłu­ma­czy­ła na język angiel­ski Ody­se­ję Homera.

Pre­zy­dent fun­da­cji John Pal­frey sko­men­to­wał wybór tego­rocz­nych bene­fi­cjen­tów, mówiąc, że wszy­scy oni dają nam powód do nadziei i inspi­ru­ją do podą­ża­nia za wła­sny­mi kre­atyw­ny­mi instynktami.

źródło:guardian

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy