Aktualności

Wiosenny kiermasz książek w Biedronkach. Książki po 9.99 zł

Popu­lar­ny dys­kont przy­go­to­wał ofer­tę książ­ko­wą któ­ra będzie dostęp­na od 1 kwiet­nia w skle­pach. Praw­do­po­dob­ne część skle­pów ma już ofer­tę 31 mar­ca w związ­ku z fak­tem, że jest to nie­dzie­la han­dlo­wa. Książ­ki są w sprze­da­ży po 9.90 zł. Znaj­dzie­cie tam thril­le­ry, sen­sa­cje, roman­se, porad­ni­ki, bio­gra­fie oraz książ­ki dla dzie­ci. Całość poni­żej. W ofer­cie m.in. Lukasz Orbi­tow­ski, Ste­phen King, Alex Kava, Daniel­le Ste­el, Max Czor­nyj, Jodi Picoult.


Jedy­ne w swo­im rodza­ju skar­pet­ki czy­tel­ni­cze tyl­ko na Molom.plSzu­kasz zakła­dek dla sie­bie lub na pre­zent? Zaj­rzyj na Molom.pl Znaj­dziesz tam super zakład­ki magne­tycz­ne i papie­ro­we! Klik­nij tutaj.


 

Już w sprze­da­ży Nie­sta­ty­stycz­na tor­ba baweł­nia­na! Ide­al­na na zaku­py książ­ko­we! Dostęp­na tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy