Aktualności

Daj się porwać pradawnej magii i wysłuchaj pierwszego rozdziału “Zakazanego życzenia”!

Baśń tysią­ca i jed­nej nocy opo­wie­dzia­na na nowo.
Spe­cjal­nie w Dzień Kobiet zabie­ra­my Was na pusty­nię, gdzie magia jest moż­li­wa. Tym razem będzie to cał­ko­wi­cie inna podróż… Fine­zyj­ny, boga­ty język ocza­ru­je każ­de­go miło­śni­ka lite­ra­tu­ry, a to wszyst­ko przy akom­pa­nia­men­cie gło­su Joan­ny Osy­dy. Cie­ka­wi Was jak zaczę­ła się ta historia?

Drob­ny zło­dziej Ala­dyn, pro­wa­dzo­ny przez magicz­ny pier­ścień, znaj­du­je zło­tą lam­pę, w któ­rej od stu­le­ci zamknię­ty jest jeden z naj­po­tęż­niej­szych dżin­nów świa­ta. Chło­pak spo­dzie­wa się prze­ra­ża­ją­ce­go potwo­ra, jed­nak z dymu lam­py wyła­nia się…piękna kobie­ta.. Zahra zosta­je przy­wró­co­na świa­tu, któ­re­go nie widzia­ła od pię­ciu­set lat. Ludzie i dżin­ny pozo­sta­ją w sta­nie woj­ny, więc aby prze­trwać, musi ukry­wać swą toż­sa­mość. Przy­bie­ra­jąc róż­ne kształ­ty, będzie trwać przy swo­im nowym panu aż do cza­su, kie­dy ten wypo­wie swo­je trzy życzenia.
Wszyst­ko się kom­pli­ku­je, gdy Nar­du­kha, potęż­ny król dżin­nów, ofe­ru­je Zahrze szan­sę cał­ko­wi­te­go uwol­nie­nia od magii lam­py. Ura­to­wa­nie sie­bie ozna­cza jed­nak zdra­dze­nie Ala­dy­na – czło­wie­ka, w któ­rym Zahra… zako­cha­ła się wbrew sobie. Teraz musi pod­jąć dra­ma­tycz­ną decy­zję: wybrać mię­dzy wol­no­ścią a uczu­ciem – zaka­za­nym, lecz sil­niej­szym niż wszyst­ko, co zna­ła do tej pory.

I wła­śnie w tę histo­rię może­my się wsłu­chać. Joan­na Osy­da, aktor­ka i lek­tor­ka, zabie­ra nas w nie­zwy­kłą podróż po dale­kim wscho­dzie. Może­my poczuć się czę­ścią tej pory­wa­ją­cej przy­go­dy. Zapra­sza­my na pół­go­dzin­ny seans – usiądź­cie wygod­nie i wsłu­chaj­cie się w „Zaka­za­ne życzenie”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy