Sprawdzasz tag

dziń

Aktualności

Daj się porwać pradawnej magii i wysłuchaj pierwszego rozdziału “Zakazanego życzenia”!

Baśń tysią­ca i jed­nej nocy opo­wie­dzia­na na nowo.
Spe­cjal­nie w Dzień Kobiet zabie­ra­my Was na pusty­nię, gdzie magia jest moż­li­wa. Tym razem będzie to cał­ko­wi­cie inna podróż… Fine­zyj­ny, boga­ty język ocza­ru­je każ­de­go miło­śni­ka lite­ra­tu­ry, a to wszyst­ko przy akom­pa­nia­men­cie gło­su Joan­ny Osy­dy. Cie­ka­wi Was jak zaczę­ła się ta histo­ria? Czy­taj dalej

-->