Aktualności

Empik podsumowuje wydarzenia kulturalne z pierwszego półrocza

Jeśli cho­dzi o sta­cjo­nar­ną sprze­daż ksią­żek Empik nie­wąt­pli­wie jest lide­rem na pol­skim ryn­ku. Spół­ka wybi­ja się rów­nież w innej mate­rii. Cho­dzi o orga­ni­za­cję wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, w tym przede wszyst­kim spo­tkań z popu­lar­ny­mi pisa­rza­mi, tak rodzi­my­mi, jak i pocho­dzą­cy­mi zza gra­ni­cy. Empik podzie­lił się dany­mi doty­czą­cy­mi orga­ni­zo­wa­nych w salo­nach sie­ci w pierw­szym pół­ro­czu wydarzeń.

Poza dzia­łal­no­ścią sprze­da­żo­wą spół­ka bar­dzo moc­no sta­wia na pozy­cjo­no­wa­nie swo­ich salo­nów jako miejsc sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jo­wi kul­tu­ro­we­mu, będą­cych ide­al­ną prze­strze­nią do spę­dza­nia wol­ne­go cza­su w spo­sób cie­ka­wy, dają­cy moż­li­wość zetknię­cia się z prze­róż­ny­mi twór­ca­mi. Każ­de­go roku orga­ni­zo­wa­ne są set­ki spo­tkań i warsz­ta­tów. Z oka­zji udzia­łu w takich wyda­rze­niach w okre­sie od stycz­nia do czerw­ca sko­rzy­sta­ło już ponad 43 tysią­ce osób!

Empik podał do infor­ma­cji, że w pierw­szej poło­wie roku w salo­nach sie­ci odby­ło się 420 spo­tkań z pisa­rza­mi, 86 z muzy­ka­mi i 167 innych wyda­rzeń, czę­sto o cha­rak­te­rze warsz­ta­to­wym słu­żą­cych roz­wi­ja­niu pasji i zaszcze­pia­niu nowych zain­te­re­so­wań. Zapre­zen­to­wa­ne sta­ty­sty­ki poka­zu­ją, że naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się akcje z udzia­łem gwiazd sce­ny muzycz­nej – w spo­tka­niu z Ala­nem Wal­ke­rem wzię­ło udział 750 osób. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się rów­nież wyda­rze­nia na sty­ku świa­tów muzycz­ne­go z lite­rac­kim. War­to tu wymie­nić cho­ciaż­by pre­mie­rę książ­ki łódz­kie­go rape­ra Ada­ma Ostrow­skie­go, zna­ne­go sze­rzej jako O.S.T.R., zaty­tu­ło­wa­nej Brzyd­ki, zły i szcze­ry (500 uczest­ni­ków) czy kolej­nej ksią­żecz­ki dla dzie­ci autor­stwa Agniesz­ki Chy­liń­skiej (450 uczestników).

Według zapo­wie­dzi Empi­ku dru­gie pół­ro­cze ma być rów­nie obfi­te w wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne. Spół­ka pla­nu­je zor­ga­ni­zo­wać ich co naj­mniej 600.

źró­dło wirtualnywydawca.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy