Aktualności

Wydawnictwo Słowne zastępuje markę Burda Książki

Będą­ce czę­ścią kon­cer­nu medial­ne­go Bur­da Media Pol­ska wydaw­nic­two Bur­da Książ­ki prze­szło w ostat­nim cza­sie rebran­ding. Jeden z lide­rów pol­skie­go ryn­ku wydaw­ni­cze­go będzie teraz publi­ko­wać lite­ra­tu­rę pod nową nazwą i nowym logo. Zmia­ny nie obej­mą obsza­rów dzia­łal­no­ści – nadal uka­zy­wać się będą książ­ki oby­cza­jo­we, podróż­ni­cze, kuli­nar­ne, kry­mi­na­ły, porad­ni­ki oraz te skie­ro­wa­ne do dzie­ci. Pierw­sze tytu­ły Wydaw­nic­twa Słow­ne­go prze­czy­tać będzie moż­na już w kwiet­niu.

Pod mar­ka­mi Bur­da Książ­kiNatio­nal Geo­gra­phic wyda­nych zosta­ło już ponad 1200 zróż­ni­co­wa­nych pozy­cji. Według zapo­wie­dzi, Słow­ne będzie kon­ty­nu­ować współ­pra­cę z wcze­śniej­szy­mi auto­ra­mi, jed­no­cze­śnie chce pozy­skać nowych pisa­rzy i pisar­ki, któ­re posze­rzą dotych­cza­so­we port­fo­lio lite­rac­kie oficyny.

Jeste­śmy dum­ni z naszych dotych­cza­so­wych osią­gnięć i widząc poten­cjał biz­ne­su książ­ko­we­go w Pol­sce – idzie­my dalej. Dostrze­ga­my róż­no­rod­ność czy­tel­ni­ków, mamy świet­ny zespół, sta­wia­my na roz­wój. Pozo­sta­je­my bli­sko naszych odbior­ców, będzie­my dalej odpo­wia­dać na ich potrze­by. Odpo­wied­nio i sze­rzej zde­fi­nio­wa­ny brand nasze­go wydaw­nic­twa książ­ko­we­go umoc­ni pozy­cję Bur­da Media Pol­ska, powie­dział Ale­xan­der Sorg, pre­zes zarzą­du spółki.

W ramach Wydaw­nic­twa Słow­ne­go dzia­łać będą trzy imprin­ty. Kry­mi­na­ły i thril­le­ry opa­trzo­ne będą zna­kiem Słow­ne mrocz­ne, książ­ki oby­cza­jo­we i roman­se uka­zy­wać się będą pod szyl­dem Słow­ne z uczu­ciem, nato­miast Słow­ne mło­de zaofe­ru­je publi­ka­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Nadal będą też uka­zy­wać się książ­ki podróż­ni­cze, przy­rod­ni­cze i popu­lar­no­nau­ko­we z logo Natio­nal Geo­gra­phic – tu wszyst­ko pozo­sta­je bez zmian.

Każ­dy zna sie­bie naj­le­piej. Wyda­je­my, ofe­ru­je­my, wy wybie­ra­cie. Tu znaj­dzie­cie i książ­ki lek­kie, i cięż­kie. I zabaw­ne, i mrocz­ne. I eks­cy­tu­ją­ce, i rze­czo­we. Ale wszyst­kie łączy jed­no – są to słow­ne odpo­wie­dzi na waż­ne potrze­by czy­tel­ni­ków. Na róż­ne Wasze potrze­by, czy­ta­my na stro­nie wydawnictwa.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy