Sprawdzasz tag

słownie

Aktualności

Wydawnictwo Słowne zastępuje markę Burda Książki

Będą­ce czę­ścią kon­cer­nu medial­ne­go Bur­da Media Pol­ska wydaw­nic­two Bur­da Książ­ki prze­szło w ostat­nim cza­sie rebran­ding. Jeden z lide­rów pol­skie­go ryn­ku wydaw­ni­cze­go będzie teraz publi­ko­wać lite­ra­tu­rę pod nową nazwą i nowym logo. Zmia­ny nie obej­mą obsza­rów dzia­łal­no­ści – nadal uka­zy­wać się będą książ­ki oby­cza­jo­we, podróż­ni­cze, kuli­nar­ne, kry­mi­na­ły, porad­ni­ki oraz te skie­ro­wa­ne do dzie­ci. Pierw­sze tytu­ły Wydaw­nic­twa Słow­ne­go prze­czy­tać będzie moż­na już w kwiet­niu. Czy­taj dalej

-->