Aktualności Zapowiedzi

Ickabog J.K. Rowling ukaże się wkrótce po Polsku

W cią­gu kil­ku wio­sen­no-let­nich tygo­dni J.K. Row­ling zamiesz­cza­ła w inter­ne­cie kolej­ne odcin­ki swo­jej nigdy wcze­śniej nie­pu­bli­ko­wa­nej powie­ści dla dzie­ci. Icka­bog, bo taki tytuł nosi histo­ria, jesz­cze w tym roku ma się uka­zać dru­kiem, a docho­dy ze sprze­da­ży mają zostać prze­ka­za­ne gru­pom naj­bar­dziej poszko­do­wa­nym przez pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa. Przy oka­zji star­tu akcji w maju J.K. Row­ling poin­for­mo­wa­ła, że trwa­ją pra­ce nad tłu­ma­cze­niem książ­ki na inne języ­ki. Już wkrót­ce prze­czy­ta­my Icka­bo­ga po polsku.

Pierw­sza wer­sja Icka­bo­ga powsta­wa­ła w cza­sie, kie­dy J.K. Row­ling pra­co­wa­ła nad ostat­ni­mi toma­mi Harry’ego Pot­te­ra. Wte­dy z róż­nych przy­czyn pro­jek­tu nie uda­ło się dokoń­czyć i książ­ka na wie­le lat utknę­ła na stry­chu. Dopie­ro pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa i przy­mu­so­we zamknię­cie spo­łe­czeń­stwa, zwłasz­cza dzie­ci, w domach przy­po­mnia­ło Row­ling o Icka­bo­gu. Bry­tyj­ska pisar­ka posta­no­wi­ła wte­dy po raz pierw­szy podzie­lić się histo­rią ze światem.

Za publi­ka­cję tej opo­wie­ści w Pol­sce odpo­wia­da oczy­wi­ście wydaw­nic­two Media Rodzi­na, któ­re­go nakła­dem uka­zy­wa­ły się przez lata powie­ści z serii o Har­rym Pot­te­rze. Podob­nie jak w przy­pad­ku ory­gi­nal­ne­go tek­stu, tłu­ma­cze­nie Icka­bo­ga będzie publi­ko­wa­ne w odcin­kach na spe­cjal­nie do tego celu powo­ła­nej stro­nie inter­ne­to­wej. Z pierw­szą czę­ścią będzie­my mogli zapo­znać się już we wto­rek 11 sierp­nia. Odcin­ki mają być publi­ko­wa­ne w dniach robo­czych aż do 25 września.

Potwier­dzo­ne zosta­ło, że w Pol­sce Icka­bog uka­że się tak­że dru­kiem. Tu rów­nież cały zysk ze sprze­da­ży zosta­nie prze­ka­za­ny orga­ni­za­cjom i pro­jek­tom wspie­ra­ją­cym wal­kę z Covid-19. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na listo­pad 2020.

Pol­skie wyda­nie książ­ki zosta­nie wzbo­ga­co­ne ilu­stra­cja­mi nade­sła­ny­mi przez mło­dych czy­tel­ni­ków. W tym celu zor­ga­ni­zo­wa­ny zosta­nie kon­kurs towa­rzy­szą­cy publi­ka­cji odcin­ków powie­ści w inter­ne­cie. Każ­dy kolej­ny roz­dział będzie zawie­rał wytycz­ne co do moty­wu, któ­ry nale­ży zilu­stro­wać. Sędzio­wie kon­kur­su wybio­rą trzy­dzie­ści czte­ry naj­lep­sze pra­ce, któ­re ozdo­bią kar­ty dru­ko­wa­nej powie­ści. Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do dzie­ci w wie­ku od sied­miu do dwu­na­stu lat.

Kolej­ne odcin­ki Icka­bo­ga publi­ko­wa­ne będą na stro­nie internetowej:
http://ickabogkonkurs.mediarodzina.pl/.

Tam też znaj­dą się szcze­gó­ły doty­czą­ce wspo­mnia­ne­go wyżej konkursu.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy