Ekranizacje Zapowiedzi

Charlize Theron i Kerry Washington w obsadzie filmowej Akademii Dobra i Zła

Kil­ka mie­się­cy temu Soman Cha­ina­ni ogło­sił, że Net­flix roz­po­czy­na pra­ce nad prze­nie­sie­niem na tele­wi­zyj­ne ekra­ny jego powie­ści, zaty­tu­ło­wa­nej Aka­de­mia Dobra i Zła. W ostat­nim cza­sie reży­ser adap­ta­cji, Paul Feig, ujaw­nił, że w pro­duk­cję zaan­ga­żo­wa­ne zosta­ły dwie świa­to­wej sła­wy aktor­ki. W fil­mie Net­flik­sa ujrzy­my mię­dzy inny­mi Char­li­ze The­ron i Ker­ry Washington.

Infor­ma­cję podał na swo­im Twit­te­rze Paul Feig:

Aka­de­mia Dobra i Zła opo­wia­da o dwóch przy­ja­ciół­kach, Sophie i Aga­cie. Dziew­czy­ny w wie­ku trzy­na­stu lat zosta­ją roz­dzie­lo­ne, tra­fia­jąc do dwóch róż­nych legen­dar­nych szkół w baśnio­wym Gaval­do­nie. To wła­śnie w tych przy­byt­kach mło­dzi ludzie tre­no­wa­ni są by zostać baj­ko­wy­mi hero­sa­mi albo wiel­ki­mi zło­czyń­ca­mi. Zawsze grzecz­na i uprzej­ma Sophie powin­na tra­fić do Aka­de­mii Dobra, prze­zna­cze­niem Aga­thy, któ­ra niko­go nie lubi, wiecz­nie cho­dzi nadą­sa­na zda­je się być z kolei Aka­de­mia Zła. Przy­ja­ciół­ki tra­fia­ją jed­nak do prze­ciw­nych szkół…

Char­li­ze The­ron i Ker­ry Washing­ton z oczy­wi­stych wzglę­dów nie wcie­la­ją się w role pro­ta­go­ni­stek. Aktor­ki zagra­ją odpo­wied­nio Lady Les­so i pro­fe­sor Dovey. W rolach głów­nych zoba­czy­my nato­miast Sofię Wylie, któ­ra spor­tre­tu­ję Aga­thę i Sophię Anne Caru­so, któ­ra wcie­li się w swo­ją imienniczkę.

Reży­se­rem fil­mu jest Pau­la Feig. Sce­na­riusz na pod­sta­wie powie­ści Soma­na Cha­ina­nie­go napi­sa­li David Magee i Lau­ra Solon. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi są Zack Roth, Patri­cia Rig­gen i autor książ­ko­we­go pierwowzoru.

Aka­de­mia Dobra i Zła to pierw­szy tom liczą­ce­go sześć czę­ści cyklu. Sprze­da­ła się w nakła­dzie ponad 2,5 milio­na egzem­pla­rzy na całym świe­cie i zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na oko­ło 30 języków.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy