Ekranizacje

Trzeci sezon Chyłki będziemy mogli oglądać już wkrótce

Serial na pod­sta­wie popu­lar­ne­go cyklu powie­ścio­we­go Remi­giu­sza Mro­za pro­du­ko­wa­ny jest na zle­ce­nie sta­cji TVN od 2018 roku. Wte­dy wła­śnie na TVN Play­er zade­biu­to­wał pierw­szy sezon przed­sta­wia­ją­cy histo­rię opi­sa­ną przez opol­skie­go pisa­rza w Zagi­nię­ciu. W zeszłym roku widzo­wie mogli obej­rzeć dal­sze pery­pe­tie mece­nas Joan­ny Chył­ki, a już w paź­dzier­ni­ku wyemi­to­wa­ny zosta­nie trze­ci sezon.

Naj­now­sze odcin­ki seria­lu bazo­wać będą na trze­cim tomie serii, zaty­tu­ło­wa­nym Rewi­zja. Joan­nie Chył­ce, któ­rej karie­ra w ostat­nim cza­sie zosta­ła cał­ko­wi­cie pogrze­ba­na, tra­fia się spra­wa podwój­ne­go mor­der­stwa. Praw­nicz­ka będzie sta­rać się oczy­ścić z zarzu­tów robot­ni­ka, któ­re­go oskar­żo­no o zabi­cie żony i cór­ki. Tym samym Chył­ka sta­nie na sali sądo­wej naprze­ciw­ko swo­je­go byłe­go apli­kan­ta, Kor­dia­na Oryńskiego.

W trze­cim sezo­nie seria­lu ponow­nie zoba­czy­my Mag­da­le­nę Cie­lec­ką w roli Joan­ny Chył­ki i Fili­pa Pła­wia­ka, jako Kor­dia­na „Zor­do­na” Oryń­skie­go. Powró­cą tak­że Szy­mon Bobrow­ski, Piotr Żuraw­ski, Ire­neus Czop, Olga Bołądź, Jerzy Schej­bal i Jakub Gier­szał. Z nowych twa­rzy war­to wymie­nić mię­dzy inny­mi: Woj­cie­cha Zie­liń­skie­go, Anto­nie­go Paw­lic­kie­go, Mariu­sza Bona­szew­skie­go i Mał­go­rza­tę Klarę.

Pierw­szy odci­nek trze­cie­go sezo­nu będzie dostęp­ny do obej­rze­nia za dar­mo na plat­for­mie TVN Play­er już 6 paź­dzier­ni­ka. Tego same­go dnia będzie moż­na rów­nież zoba­czyć dru­gi odci­nek – ten znaj­dzie się już jed­nak w płat­nej ofer­cie. Podob­nie będzie z pozo­sta­ły­mi pię­cio­ma, któ­re TVN będzie udo­stęp­niał w tygo­dnio­wych odstę­pach czasu.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy