Ekranizacje Zapowiedzi

Zwiastuny wiedźmińskich produkcji zostały ujawnione podczas pierwszej edycji WitcherConu

9 lip­ca odby­ła się pierw­sza edy­cja współ­or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Net­flix i CD Pro­jekt Red Wit­cher­Co­nu. Trans­mi­to­wa­ne na żywo w inter­ne­cie wyda­rze­nie zapra­sza­ło fanów wiedź­miń­skie­go uni­wer­sum za kuli­sy gier pol­skie­go stu­dia i pro­duk­cji, nad któ­ry­mi aktu­al­nie pra­cu­je Net­flix. Poza wspo­mnie­nia­mi i opo­wie­ścia­mi zapro­szo­nych gości widzo­wie mogli po raz pierw­szy zoba­czyć wie­le nowych mate­ria­łów z dru­gie­go sezo­nu Wiedź­mi­na i fil­mu ani­mo­wa­ne­go Zmo­ra Wil­ka. Udo­stęp­nio­ne zwia­stu­ny zdra­dza­ją daty pre­mier tych produkcji.

Jed­nym z głów­nych punk­tów pro­gra­mu Wit­cher­Co­nu były roz­mo­wy z twór­ca­mi seria­lu i akto­ra­mi w nim wystę­pu­ją­cy­mi. Hen­ry Cavill mówił na przy­kład o ewo­lu­cji swo­jej posta­ci z nie­co nie­okrze­sa­ne­go milcz­ka, jakie­go widzie­li­śmy w pierw­szym sezo­nie w filo­zo­ficz­ne­go mądra­lę, któ­re­go dopie­ro poznamy:

To w jaki spo­sób zagra­łem Geral­ta w pierw­szym sezo­nie było od począt­ku prze­my­śla­ne. Więk­szość cza­su prze­by­wał w dzi­czy, nie miał moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia roz­le­głych dia­lo­gów. Pomy­śla­łem więc, że naj­le­piej, jeśli będzie to czło­wiek, któ­ry mówi mało, ponie­waż dzię­ki temu spra­wia wra­że­nie, że wię­cej myśli. Taki był mój zamiar. Ale kie­dy już pozna­łem sce­na­riusz z Ciril­lą, Wiedź­mi­na­mi i miej­sca­mi oraz ludź­mi, któ­rych już zna, uzna­łem, że trze­ba mu pozwo­lić być bar­dziej roz­mow­nym i filo­zo­ficz­nym, mówić wię­cej i się wymą­drzać, ponie­waż taki wła­śnie jest. Nie jest tyl­ko wiel­kim, sta­rym, siwo­wło­sym brutalem.

Lau­ren S. His­srich, show­run­ner­ka pro­duk­cji, eks­cy­to­wa­ła się zwłasz­cza rela­cją mię­dzy Geral­tem i Ciri. Ewo­lu­cja tego związ­ku ma być głów­ną osią dru­gie­go sezo­nu. Przy­po­mnia­ła, że prze­cież opo­wieść zosta­ła prze­rwa­na, kie­dy Geralt z Ciri pozna­li się po raz pierw­szy i teraz muszą zbu­do­wać tę rela­cję wła­ści­wie od zera.

Wspa­nia­le było więc roz­po­cząć 2. sezon od momen­tu, w któ­rym boha­te­ro­wie są tro­chę nie­pew­ni, jak być ze sobą i muszą do tego doj­rzeć. Chcie­li­śmy mieć pew­ność, że będzie to auten­tycz­na rela­cja, że nie będą ze sobą po pro­stu zży­ci od same­go począt­ku, mówiła.

Potwier­dzi­ła rów­nież, że w dru­gim sezo­nie pozna­my mnó­stwo nowych posta­ci, mię­dzy inny­mi: Dijk­strę, Filip­pę, Codrin­ghe­ra, Fen­na, Rien­ce­’a, Nen­ne­ke czy w koń­cu Vesemira.

Zapre­zen­to­wa­ny widzom zwia­stun dru­gie­go sezo­nu zdra­dził nam w koń­cu datę pre­mie­ry wido­wi­ska. Do histo­rii Geral­ta, Ciri i Yen­ne­fer wró­ci­my 17 grudnia.

Seria­lo­wy Wiedź­min nie jest jedy­ną pro­duk­cją osa­dzo­ną w tym uni­wer­sum szy­ko­wa­ną przez Net­flix. Oka­zu­je się, że z wiedź­miń­skim świa­tem będzie­my mie­li stycz­ność jesz­cze przed grud­niem. Otóż już 23 sierp­nia na plat­for­mie zade­biu­tu­je film ani­mo­wa­ny Zmo­ra wil­ka, któ­ry opo­wie o przy­go­dach mło­de­go Vesemira.

Zanim poja­wił się Geralt, postrach wśród potwo­rów siał Vese­mir – zaro­zu­mia­ły mło­dy wiedź­min, któ­ry z przy­jem­no­ścią zabi­ja potwo­ry dla zarob­ku. Kie­dy na Kon­ty­nen­cie poja­wia się nowe zagro­że­nie Vese­mir dowia­du­je się, że w wiedź­miń­skiej pra­cy cho­dzi o coś wię­cej niż tyl­ko o pie­nią­dze, czy­ta­my w ofi­cjal­nym opi­sie produkcji.

Zwia­stun fil­mu rów­nież jest już dostęp­ny do oglądania:

infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy