Ekranizacje

Morderstwo w Orient Expressie z pierwszym zwiastunem!

Mor­der­stwo w Orient Expres­sie” to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych ksią­żek Aga­thy Chri­stie. Wła­śnie powsta­je nowa jej ekra­ni­za­cja – reży­se­ru­je Ken­neth Bra­nagh według sce­na­riu­sza Micha­ela Gre­ena. Zdję­cia są już goto­we, trwa post­pro­duk­cja. Pre­mie­ra zapla­no­wa­na jest na 10 listo­pa­da 2017. W sie­ci poja­wi­ły się zwia­stun oraz pla­kat zapo­wia­da­ją­ce film.

W roli Her­cu­le­sa Poirot zoba­czy­my same­go Ken­ne­tha Bra­na­gha, a prócz nie­go w obsa­dzie znaj­du­ją się: John­ny Depp (Edward Rat­chett), Michel­le Pfe­if­fer (Caro­li­ne Hub­bard), Judi Dench (księż­nicz­ka Dra­go­mi­roff), Leslie Odom Jr. (dok­tor Arbu­th­not), Daisy Ridley (Mary Deben­ham), Josh Gad (Hec­tor MacQu­een), Pene­lo­pe Cruz (Pilar Estra­va­dos), Oli­via Col­man (Hil­de­gar­de Schmidt), Derek Jaco­bi (Edward Master­man), Wil­lem Dafoe (Ger­hard Hard­man), Ser­gei Polu­nin (hra­bia Andre­nyi), Lucy Boyn­ton (hra­bi­na Andre­nyi), Manu­el Gar­cia-Rul­fo (Binia­mi­no Marqu­ez), Mar­wan Ken­za­ri (Pier­re Michel) oraz Tom Bate­man (Bouc).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy