Ekranizacje Zapowiedzi

Obsada Harry’ego Pottera powraca w specjalnym materiale HBO. W projekcie zabraknie J.K. Rowling

4 listo­pa­da 2001 pre­mie­rę w kinach na świe­cie miał film Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny, opar­ty na powie­ści J.K. Row­ling o tym samym tytu­le. Nie­daw­no minę­ło dwa­dzie­ścia lat od kie­dy po raz pierw­szy zapro­sze­ni zosta­li­śmy do wyjąt­ko­we­go świa­ta magii i cza­ro­dziej­stwa. Z tej oka­zji HBO Max na zle­ce­nie War­ner­Me­dia przy­go­to­wa­ło spe­cjal­ny mate­riał wspo­min­ko­wy z człon­ka­mi obsa­dy i eki­pą fil­mo­wą sto­ją­cą za serią.

Doku­ment, zaty­tu­ło­wa­ny Har­ry Pot­ter 20th Anni­ver­sa­ry: Return to Hogwarts zade­biu­tu­je na plat­for­mie HBO Max 1 stycz­nia 2022. W mate­ria­le zoba­czy­my odtwór­ców ról Har­ry­’e­go, Her­mio­ny i Rona, czy­li Danie­la Radc­lif­fe­’a, Emmę Wat­son i Ruper­ta Grin­ta. W pro­jek­cie ponad­to udział wzię­li mię­dzy inny­mi: Chris Colum­bus, Hele­na Bon­ham Car­ter, Tom Felt­ton, James Phelps, Oli­ver Phelps, Rob­bie Col­tra­ne, Ralph Fien­nes, Jason Isa­acs, Gary Old­man, Alfred Enoch, Mat­thew Lewis, Evan­na Lynch, Imel­da Staun­ton, Mark Wil­liams, Bon­nie Wri­ght oraz Ian Hart.

Debiut fil­mu Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny roz­po­czął nie­sa­mo­wi­tą podróż, a obser­wo­wa­nie, jak ewo­lu­owa­ła w nie­zwy­kłe uni­wer­sum było co naj­mniej magicz­ne. Ten mate­riał jest hoł­dem dla wszyst­kich, któ­rych życie zetknę­ło się z tym kul­tu­ro­wym feno­me­nem, powie­dział Tom Asche­im z War­ner Bros.

Co cie­ka­we, pro­mu­jąc doku­ment, War­ner­Me­dia nigdzie nie wspo­mi­na o udzia­le J.K. Row­ling, autor­ki, któ­ra powo­ła­ła do życia powie­ścio­wy pier­wo­wzór serii o Har­rym Pot­te­rze. Pisar­kę w mate­ria­le praw­do­po­dob­nie zoba­czy­my tyl­ko w ramach archi­wal­nych ujęć. Mówi się, że stu­dio nie chcia­ło anga­żo­wać Row­ling w pro­jekt przez wzgląd na jej nie­for­tun­ne komen­ta­rze kie­ro­wa­ne w stro­nę spo­łecz­no­ści osób transseksualnych.

źró­dło hr

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy